Marné touhy snaha

Odvolání na rozhodnutí ministerstva dopravy

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, doručovací adresy Open Royal Academy, Přichystalova 14, 779 00 , elektronicky openroyalacademy@gmail.com
Ministr dopravy ČR
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9, 110 15 Praha 1

Věc: Odvolání na rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6, resp. dne 14.11. 2016 čj. 518/2016-072-Z106/9, které prosíme přiřadit k odvolání na rozhodnutí ze dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 při získání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci přestupku v dopravě a odebrání řidičského průkazu při překročení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014


Rekapitulace:

1. Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že odborné informace k stanovení limitu 2 ng kanabinoidu THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 má gestor předpisu.

2. Ministerstvo dopravy jako gestor předpisu dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.

3. Jak bylo gestoru předpisu doloženo společně s odbornými studiemi o neovlivnění psychiky u dlouhodobých uživatelů kanabinoidů, ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016 č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo. Stejně tak bylo gestoru předpisu (ministerstvu dopravy) doloženo, že metabolismus kanabinoidů je zcela odlišný od metabolismu např. alkoholu a uvolňují se z těla řadu dnů či týdnů bez ovlivnění psychiky, dále že limit THC pro diskvalifikaci sportovců by Světovou antidopingovou agenturou před cca 3 roky změněn z 15 ng/ml na 150 ng/ml a že v příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex (viz https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray) je uvedeno, že nemocní se mají vyvarovat řízení automobilu při zahájení terapie, následně si totiž tělo na kanabinoidy zvykne a nedochází ke změně psychických funkcí. Citujme: „Když začnete poprvé užívat Sativex oromucosal spray, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, a to až do doby, kdy jste dospěl (a) k ustálené denní dávce. I když jste si již zvykl (a) na užívání přípravku Sativex oromucosal spray a dávky, které užíváte, jsou ustálené, neměl (a) byste i přesto řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, pokud po užití přípravku Sativex oromucosal spray pociťujete ospalost či závratě, jež by mohly zhoršit Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti. Pokud si nejste jistý(á), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.“ Konopné léky fy Bedrocan prodávané v lékárně jako Cannabis flos (konopný květ, lidově marihuana) žádné příbalové letáky nemají.

4. K těmto důkazům a skutečnostem byla ministerstvu dopravy dne 17.9.2016 podána žádost o informace, citujme: „Protože nejde o právní názor či poskytování poradenství a věc se týká desítek tisíc občanů, kteří mají ŘP a kterým lékař může dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. předepsat za cca 50 tisíc Kč/měsíčně až 180 gr. Cannabis flos v lékárně a za cca 25 tisíc Kč/ měsíčně Sativex, sdělte prosím informaci, na základě jakých konkrétních odborných informací a studií byl limit THC 2 ng/ml. ustanoven a na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil.“

5. Ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče. Nic víc, nic míň. Taková informace však postrádá základní atributy zákonného postupu, pokud již v roce 2004 byla bez notifikace u EK schválena vědeckovýzkumná (pokusnická) činnost s konopím pěstovaném na ploše do 100m2/osobu (pěstování, zpracování a distribuce dle § 5, odst. 5 a novelizace § 29 zákona o návykových látkách), což ČR vždy jako organizovaná zločinecká skupina zcela ignorovala, v roce 2008 judikatura určila netrestnost pěstování a zpracování konopí k terapii, což ČR rovněž jako banda zločinců zcela ignorovala a ignoruje, v roce 2008 navíc SUKL přepisem zapsal THC (Dronabinol, Marinol etc.) do lékopisu a v roce 2009 bez notifikace u Evropské komise MZ ČR povolila za splnění podmínek výrobu THC dle novelizace § 8 zákona o návykových látkách, v roce 2010 unijní judikatura určila, že terapie a výzkum konopí není trestný čin, což ČR rovněž brutálně nerespektuje, v roce 2011 byl konopný lék Sativex zapsán do českého lékopisu s výše uvedeným příbalovým letákem k omezení v dopravě a banda talárových zločinců na NS v roce 2011 – 2016 opakovaně v rozporu se zákony, judikaturou, důkazy a fakty označila konopí prekurzorem, aby porušování zákonů nesměl projednat Soudní dvůr, v roce 2013 ČR opět bez notifikace schválila konopí jako lék, který se však nesmí vyrábět, protože na separaci kanabinoidů dle nenotifikovaného § 15 písm. e) zákona o návykových látkách nikdo povolení nevydává. Souhrnně řečeno ČR vykazuje dlouhodobé porušování úmluv a zákonů vůči osobám užívajícím konopné drogy. Tato diskriminace je patrná při určení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014, který porušuje všechna ustanovení čl. Listiny ZPS a rovněž čl. 39 Listiny ZPS.
6. V Odvolání ze 17.10.2016 byl ministr dopravy žádán přikázat vydat informaci: Na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil a doporučení u konopných léčiv řízení automobilu rovněž nezakazují, protože u dlouhodobých uživatelů nedochází ke změně psychiky.“

7. V samostatném řízení dle zákona o informacích bylo dne 17.10.2016 rovněž žádáno sdělit tyto informace: 1) Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 2) Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 3) Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?

8. Ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6, které bylo odvoláváno nejméně v bodu 3 žádosti a rozhodnutým mylně jako stížnost dle autoremedury dne 14.11. 2016 čj. 518/2016-072-Z106/9 rozhodlo, add 1) že uvedenými informacemi o obsahu THC v krvi u řidičů užívajících konopná léčiva disponuje Ministerstvo zdravotnictví add 2) že za sdělení, že je možné řídit automobil při užívání konopných léčiv je odpovědné ministerstvo zdravotnictví a add 3) že se ministerstvo dopravy nevzneslo k vládnímu nařízení s limitem THC v meziresortním řízení žádné připomínky a nikdy se neúčastnilo na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a není tedy doložitelné, že by ministerstvo dopravy protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu.

9. V Rozhodnutí ze dne 14.11.2016 ministerstvo dopravy uvedlo opětovný blud, že limit 0,2 ng THC v ml. krve byl navržen dle odborného poznání, když toto není pravdou a jde toliko a jen o limit kanabinoidu THC naměřitelný v českých laboratořích (viz důvodová zpráva ) a citujme dále další nepravdu ve vztahu k limitu, že je údajně podrobně prozkoumán, když ministerstvo dopravy a zdravotnictví nemá žádné studie, jak bylo doloženo„ …. přitom z těchto odborných závěrů vychází, neboť stanoví, že u nejčastěji se vyskytujících návykových látek, jejichž účinky na organismus člověka jsou podrobněji prozkoumány, je možné paušálně stanovit hranici, od níž platí, že je řidič z důvodu působení takové návykové látky ovlivněn ve své schopnosti řídit motorové vozidlo “ Dále však toto silné tvrzení ministerstvo dopravy samo zpochybňuje, když v rozhodnutí ze dne 14.11:2016 uvádí, citujme: „…... Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.). Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a především finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné. Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředků využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky, tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Co je však kromě sdělení, že o věci musí vždy rozhodovat až teprve znalec (v dopravě a dopravní psychologii) nejdůležitější k bodu 3 žádosti, je tvrzení ministerstva dopravy ze dne 14.11.2016: „ ….Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.Z tohoto sdělení ministerstva dopravy lze dle našeho názoru také implikovat, že zákon o léčivech a zákon o návykových látkách svými novelizacemi od roku 2004 ve věci výzkumu a vývoje a zpřístupnění konopí jako léčiva, kosmetiky a potraviny jsou nadřazené právní normy (zákon) od vládního nařízení s limitem THC dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 (vyhláška), což rovněž jde k tíži ministerstva dopravy, zdravotnictví a správních orgánů porušujících čl. 4 LZPS u uživatelů konopných léčiv (drog), kteří mají být po zahájení přestupkového řízení teprve v soudně znaleckém řízení podrobeni testům, zda při užívání konopných léčiv (drog) mají při té či té hranici THC v krvi zlepšeny/zhoršeny řidičské schopnosti, což je dle našeho názoru nepřípustné!

9. Dodejme, že rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6 svalující veškerou odpovědnost za řízení automobilu při užití konopných léčiv bylo zasláno k rozhodnutí ministerstvu zdravotnictví a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Oba tyto orgány vydaly obstrukční rozhodnutí. Státní ústav pro kontrolu léčiv dne 8.11.2016 sp. zn. sukls264532/2016, č j. sukl266478/2016 uvedl, že ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6 označilo povinným ministerstvo zdravotnictví, a ne SUKL, který přitom léky schvaluje, což bylo napadeno odvoláním. Ministerstvo zdravotnictví dne 10.11.2016 MZDR 63966/2016-2-MIN/OVA k žádosti č. 1. týkající se obsahu THC v krvi řidiče dle jeho váhy po použití konopného léčiva nemá žádné informace a u žádosti č. 2 týkající odpovědnosti toho kterého orgánu státní správy zodpovědného za sdělení, že lze řídit automobil při použití konopných léčiv není žádná informace, tedy, že MZ ČR neví, že je samo (nebo SUKL) za toto odpovědné! Na žádost č. 3. s dotazem, zda se ministerstvo dopravy nějak účastnilo či připomínkovalo novelizace zákona o léčivech a zákona o návykových látkách a zda nějak protestovalo proti limitu THC ve vládním nařízení, ministerstvo zdravotnictví odpovědělo, že sdělení je příliš obecné, že předmětné zákony byly mnohokrát novelizovány a vyzvalo k doplnění žádosti, což je napadáno v odvolacím řízení jako obstrukční rozhodnutí.

10. S ohledem na uvedené je ministerstvo dopravy v odvolacím řízení na žádost číslo 3 ze dne 17.10.2016 žádáno zcela explicitně sdělit, zda musí každý řidič projít při zjištění nadlimitu 2 ng THC/ ml krve přestupkovým řízením doplněným o znalecké zkoumání, což by však odporovalo doporučením na příbalovém letáku u konopného léčiva, nebo se domnívá, že MZ ČR, ev. SUKL byl a je povinným pro takovéto řidiče vydat samostatné oprávnění k užívání konopných léčiv pro případ dopravní kontroly policií, která by jej (na základě jakého předpisu ministerstva dopravy?) zbavila obvinění.
Děkujeme
Dne 14.11.2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Přílohy emailem: rozhodnutí ministerstva dopravy pro předmětné řízení


Od: <jana.klenotova@mdcr.cz>
Datum: 14. listopadu 2016 15:00
Předmět: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - stížnost na postup při vyřizování žádosti - autoremedura
Komu: openroyalacademy@gmail.com

Cannabis is The Cure z. s.
Tylova 963/2
779 00 Olomouc

Doručovat:
Open Royal Academy
Přichystalova 180/14
779 00  Olomouc                                          e-mail: openroyalacademy@gmail.com


 Naše čj. 518/2016-072-Z106/9 + příloha (vyhl. č. 277/2004 Sb.)


Věc:
Stížnost na postup povinného orgánu při vyřizování žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. - autoremedura


Vážení,

Ministerstvu dopravy byla doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(dále jen „InfZ“), která byla součástí podání stížnosti proti způsobu vyřízení žádosti o informace ze dne 17. 9. 2016. Toto podání bylo doručeno na ministerstvu dne 26. 10. 2016 a zaregistrováno podatelnou pod č.p. 55621/2016-MD-CKDP. V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:


1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 

2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 

3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 

Ministerstvo dopravy na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů Vaší výše uvedenou žádost vyřídilo přípisem ze dne 1. 11. 2016, čj. 518/2016-072-Z106/6. Proti  tomuto vyřízení jste dne 2. 11. 2016 podali  formou prostého e-mailu stížnost na postup povinného orgánu při vyřizování žádosti o informace dle InfZ.  Toto podání jste doplnili o listinnou podobu včetně podpisu předsedy správní rady, které bylo doručeno na Ministerstvo dopravy dne 8. 11. 2016 (podáno na poště dne 7. 11. 2016).  Dle obsahu předmětného podání  vyplývá, že stížnost směřujete proti  tomu, že  Vám nebyly poskytnuty veškeré požadované informace, neboť dle Vašeho názoru je povinným subjektem dle InfZ Ministerstvo dopravy, nikoliv Ministerstvo  zdravotnictví.


Dle § 16a odst. 5 InfZ povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci. Odbor komunikace požádal Odbor agend řidičů a Odbor legislativy o ověření úplnosti poskytnutých podkladů. Po ověření úplnosti Vám v rámci autoremedury poskytujeme následující informace:

Úvodem je třeba znovu připomenout, jak bylo uvedeno v naší předchozí odpovědi ze dne 4. 10. 2016, čj. 437/2016-072-Z106/4, že zákonodárce Nařízením vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 definoval hranice návykových látek z důvodu přehlednosti u nejčastěji se vyskytujících návykových látek a vycházel ze současného odborného stavu poznání fungování těchto návykových látek, kdy je již řidič motorového vozidla pod jejím vlivem. Navrhovaná úprava byla zavedena z důvodu zefektivnění přestupkového řízení a vymahatelnosti práva, které mělo odradit uživatele návykových látek. Stanovení hranic návykových látek bylo konzultováno jak s psychiatry, tak s odborníky z České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Příslušná právní úprava zákona o silničním provozu, včetně nařízení vlády č. 41/2014 Sb., přitom z těchto odborných závěrů vychází, neboť stanoví, že u nejčastěji se vyskytujících návykových látek, jejichž účinky na organismus člověka jsou podrobněji prozkoumány, je možné paušálně stanovit hranici, od níž platí, že je řidič z důvodu působení takové návykové látky ovlivněn ve své schopnosti řídit motorové vozidlo (blíže viz důvodová zpráva, která Vám byla zaslána).

Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.). Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a především finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné.

Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředků využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky, tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Dále k jednotlivým bodům Vaší žádosti:

K bodu 1)    „Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. „

Odpověď:
S odkazem na shora uvedené, Ministerstvo dopravy sděluje, že se jedná o odborné zdravotní posouzení, které není v působnosti ani možnostech Ministerstva dopravy, nýbrž Ministerstva zdravotnictví.


K bodu 2)    „Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 

Odpověď:
Státním orgánem odpovědným za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil,  je Ministerstvo zdravotnictví. Toto ministerstvo je gestorem (viz § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). K tomu Vám zasíláme přílohy této vyhlášky, které vše potvrzují.

K výše uvedenému je nezbytné doplnit, že obecné vyjádření ke schopnosti řídit motorové vozidlo při dlouhodobém užívání konopných léčiv nelze podat. Ani příbalové informace k většině léků nejsou v tomto směru zpracovány jednoznačně, používají spojení „je třeba dbát vyšší opatrnosti, nelze vyloučit, ojediněle se objevují apod.“ .  Z tohoto důvodu Ministerstvo dopravy, jak uvedeno úvodem tohoto přípisu, upozorňuje na možnost využít ve správním řízení znaleckého posouzení.

K bodu 3)   „Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 
Odpověď:
Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) 
Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.

S pozdravem


Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace 

Vyřizuje Jana Klenotová
  1. Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
    Datum: 2. listopadu 2016 11:53
    Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď k bodu 2
    Komu: jana.klenotova@mdcr.cz, posta@mdcr.cz
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com  

 Věc: odvolání proti rozhodnutí  čj. 518/2016-072-Z106/6 doručeného na naši podatelnu 1.11.2016, viz níže 
Odvolání prosím přiřadte k našemu odvolání na nevydání informací č.j. 55621/2016-MD-CKDP , neboť nejméně v žádosti číslo 3 níže je povinným ministerstvo dopravy a nikoliv ministerstvo zdravotnictví, jak je v rozhodnutí  čj. 518/2016-072-Z106/6 uvedeno 
Žádáme laskavě, aby odvolání mohlo být zasláno takto elektronicky, neboť si nás úřady přehazují jako horkou bramboru a peníze za poštovné měříme za ty roky na desítky tisíc korun a naše elektronická adresa je ministerstvu  známa a jsme vedeni ve veřejném rejstříku 

Děkujeme za pochopení

V Olomouci dne 2.11.2016 

Dušan Dvořák, MMCA
Předseda správní rady 
Dne 1. listopadu 2016 10:16 <jana.klenotova@mdcr.cz> napsal(a):


Cannabis is The Cure z. s.
Tylova 963/2
779 00 Olomouc

Doručovat:
Open Royal Academy
Přichystalova 180/14
779 00  Olomouc                                          e-mail: openroyalacademy@gmail.comNaše čj. 518/2016-072-Z106/6

Věc Žádost o informace -odpověď k bodu 2

Vážení,
Ministerstvu dopravy byla doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(dále jen „InfZ“), která byla součástí podání stížnosti proti způsobu vyřízení žádosti o informace ze dne 17. 9. 2016. Toto podání bylo doručeno na ministerstvu dne 26. 10. 2016 a zaregistrováno podatelnou pod č.p. 55621/2016-MD-CKDP. V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:


V samostatném řízení dle zákona o informacích rovněž sdělte tyto informace:
1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 
2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 
3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 


Ministerstvo dopravy na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů k Vaší výše uvedené žádosti přípisem ze dne 31. 10. 2016, čj. 518/2016-072-Z106/4 žádost v bodě 1 a 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ bez dalšího odložilo, neboť se požadované informace vztahují k působnosti Ministerstva zdravotnictví.

K bodu 2 žádosti Ministerstvo dopravy sděluje, že státním orgánem odpovědným za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil,  je Ministerstvo zdravotnictví. Toto ministerstvo je gestorem (viz § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). K tomu Vám zasíláme přílohy této vyhlášky, které vše potvrzují.

S pozdravem


Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace 


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com
 Ministr dopravy ČR
Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222
P.O.Box 9, 110 15 Praha 1
 Věc: Odvolání na rozhodnutí ministerstva dopravy ze dne 4. 10. 2016  č.j. 437/2016-072-Z106/4 při získání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci přestupku v dopravě a odebrání řidičského průkazu při překročení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014

Rekapitulace:  

1.    Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že odborné informace k stanovení limitu 2 ng kanabinoidu THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 má gestor předpisu.

2.    Ministerstvo dopravy jako gestor předpisu dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.


3.    Jak bylo gestoru předpisu doloženo společně s odbornými studiemi o neovlivnění psychiky u dlouhodobých uživatelů kanabinoidů, ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016  č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo. Stejně tak bylo gestoru předpisu doloženo, že metabolismus kanabinoidů je zcela odlišný od metabolismu např. alkoholu a uvolňují se z těla řadu dnů či týdnů bez ovlivnění psychiky, dále že limit THC pro diskvalifikaci sportovců by Světovou antidopingovou agenturou před cca 3 roky změněn z 15 ng/ml na 150 ng/ml a že v příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex (vizhttps://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray) je uvedeno, že nemocní se mají vyvarovat řízení automobilu při zahájení terapie, následně si totiž tělo na kanabinoidy zvykne a nedochází ke změně psychických funkcí. Citujme: „Když začnete poprvé užívat Sativex oromucosal spray, nesmíte řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, a to až do doby, kdy jste dospěl (a) k ustálené denní dávce. I když jste si již zvykl (a) na užívání přípravku Sativex oromucosal spray a dávky, které užíváte, jsou ustálené, neměl (a) byste i přesto řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje, pokud po užití přípravku Sativex oromucosal spray pociťujete ospalost či závratě, jež by mohly zhoršit Vaši schopnost vykonávat tyto činnosti. Pokud si nejste jistý(á), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.“ Konopné léky fy Bedrocan prodávané v lékárně jako Cannabis flos (konopný květ, lidově marihuana) žádné příbalové letáky nemají.


4.    K těmto důkazům a skutečnostem byla ministerstvu dopravy dne 17.9.2016  podána žádost o informace, citujme: „Protože nejde o právní názor či poskytování poradenství a věc se týká desítek tisíc občanů, kteří mají ŘP a kterým lékař může dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. předepsat za cca 50 tisíc Kč/měsíčně až 180 gr. Cannabis flos v lékárně a za cca 25 tisíc Kč/ měsíčně Sativex, sdělte prosím informaci, na základě jakých konkrétních odborných informací a studií byl limit THC 2 ng/ml. ustanoven a na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil.“

5.    Ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016  č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče. Nic víc, nic míň. Taková informace však postrádá základní atributy zákonného postupu, pokud již v roce 2004 byla bez notifikace u EK schválena vědeckovýzkumná (pokusnická) činnost s konopím pěstovaném na ploše do 100m2/osobu (pěstování, zpracování a distribuce dle § 5, odst. 5 a novelizace § 29 zákona o návykových látkách), což ČR vždy jako organizovaná zločinecká skupina zcela ignorovala, v roce 2008 judikatura určila netrestnost pěstování a zpracování konopí k terapii, což ČR rovněž jako banda zločinců zcela ignorovala a ignoruje, v roce 2008  navíc SUKL přepisem zapsal THC (Dronabinol, Marinol etc.) do lékopisu a v roce 2009 bez notifikace u Evropské komise MZ ČR povolila za splnění podmínek výrobu THC dle novelizace § 8 zákona o návykových látkách, v roce 2010 unijní judikatura určila, že terapie a výzkum konopí není trestný čin, což ČR rovněž brutálně nerespektuje, v roce 2011 byl konopný lék Sativex zapsán do českého lékopisu s výše uvedeným příbalovým letákem k omezení v dopravě a banda talárových zločinců na NS v roce 2011 – 2016 opakovaně v rozporu se zákony, judikaturou, důkazy a fakty označila konopí prekurzorem, aby porušování zákonů nesměl projednat Soudní dvůr, v roce 2013 ČR opět bez notifikace schválila konopí jako lék, který se však nesmí vyrábět, protože na separaci kanabinoidů dle nenotifikovaného § 15 písm. e) zákona o návykových látkách nikdo povolení nevydává. Souhrnně řečeno ČR vykazuje dlouhodobé porušování úmluv a zákonů vůči osobám užívajícím konopné drogy. Tato diskriminace je patrná při určení limitu kanabinoidu THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014, který porušuje všechna ustanovení čl. Listiny ZPS a rovněž čl. 39 Listiny ZPS.


Ministr dopravy je žádán přikázat vydat informaci:

Na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury orgány veřejné mohou udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech, neboť krev těchto řidičů bude vždy obsahovat nad limit THC 2 ng/ml, aniž by však byly zhoršeny (ba právě naopak) jejich psychické schopnosti řídit automobil a doporučení u konopných léčiv řízení automobilu rovněž nezakazují, protože u dlouhodobých uživatelů nedochází ke změně psychiky.“ 


V samostatném řízení dle zákona o informacích rovněž sdělte tyto informace:
1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva.
2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil?
3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?
Děkujeme vám za zájem a čas, který jste rozhodnutí věnovali. 


Dne 17. 10. 2016
Dušan Dvořák, MMCA, předseda

PS. Vzhledem k tomu, že jsem byl po odeslání mailu na vaši podatelnu dva dny zadržován ve věci konopí policií a následně mi byl policií sebrán také počítač a nemohl jsem vám poslat opravný prostředek také s podpisem ve včasné lhůtě do 5 dní od doručení emailového podání, tímto se omlouvám za prodlevy způsobené naprosto nevyjasněnými pojmy nikoliv ve správním právu jako výše, ale dokonce také v trestním právu. Na rozhodnutí ministra trváme.

Opravný prostředek je odeslán 7 dní od přijetí emailového podání, tzn. 24.10.2016

Dušan Dvořák