Marné touhy snaha

Přestupky v dopravě a limit THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, doručovací poštovní adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, doručovací elektronická adresa openroyalacademy@gmail.com

Povinný: Krajský soud v Olomouci a dále Krajský úřad v Olomouci

Přestupky v dopravě a limit THC v krvi 2 ng/ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014

K žádosti:
1.    Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že informace k určení limitu 2 ng THC v ml krve pro odebrání ŘP má gestor předpisu.
Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 17. září 2016 13:29
Předmět: Žádost i informace dle zákona č. 106/1999 Sb. k řidičským průkazům
Komu: podatelna@ksoud.olc.justice.cz, posta@kr-olomoucky.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com
2.    Gestor předpisu Ministerstvo dopravy dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodl, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na tvorbě Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 podílelo.
3.    Ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016  č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA (viz příloha) rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska atd. , na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014
4.    Limit THC v krvi pro diskvalifikaci sportovců by Světovou antidopingovou agenturou před cca 3 roky změněn z 15 ng/ml na 150 ng/ml.  
5.    Zahraniční dopravní studie dokládají, že neexistuje důkaz, že u dlouhodobých uživatelů konopných produktů dochází k po užití konopných produktů ke změně kognitivních funkcí v důsledku obsahu THC v krvi a nedochází k ovlivnění řidičských schopností a kvalit. V příbalovém letáku ke konopnému léku Sativex je uvedeno, že nemocní se mají vyvarovat řízení automobilu při zahájení terapie, teprve následně si  tělo na kanabinoidy zvykne a nedochází ke změně psychických funkcí. 

Protože nejde o právní názor či poskytování poradenství a věc se týká desetisíců občanů s ŘP, sdělte prosím informaci, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého předpisu či judikatury budou orgány veřejné moci udělovat přestupky v dopravě u dlouhodobých uživatelů konopných produktů při překročení limitu THC 2 ng/ml, aby nedošlo k porušení čl. 4 LZPS ve všech jeho čtyřech bodech.

Přidejte prosím vaše rozhodnutí do spisu u KS Olomouc sp.zn.  59 A 19/2016 a do spisu u KÚ Olomouc sp.zn. KÚOK/83452/2016/ODSH-SD/7471

Děkujeme vám za zájem a čas, který jste rozhodnutí věnovali. 

Dne 17. 9. 2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda

Na vědomí členové asociace Open Royal Academy

Pastor Konopné církve
Josef Pospíšil, McA, nar. 25. 3. 1986, doručovací adresa Přichystalova 75, 779 00 Olomouc

Velekněz Konopné církve
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, doručovací adresa Přichystalova 14, 77900 Olomouc