Marné touhy snaha

Druhý dodatek odvolání
Dušan Dvořák, MMCA, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje – odbor dopravy
Jeremenkova 1056/40, Hodolany, 772 00 Olomouc

sp. zn. KÚOK/83452/2016/ODSH-SD/7471 

Věc: Druhý dodatek odvolání na rozhodnutí MěU Konice ze dne 30. 6. 2016 čj. KON 7175/2016 sp. zn. DOP 103/2016 DOL

Odůvodnění:
1)    Odvolací orgán v rozhodnutí ze dne 8.7.2016 č.j. KUOK 69982/2016, sp. zn. KÚOK/50014/2016/ODSH-SD/7228 bez jakýchkoliv pochybností uvedl, že limit THC 2 ng./ml dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 byl rozhodnut kompetentně. Jak je doloženo v příloze, Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 č. j. 14576/2016-PR-3 a gestor předpisu Ministerstvo dopravy dne 26. 8. 2016 č. j. 370/2016-072-Z106/4 uvedli, že žádnými odbornými dopravními studiemi a stanovisky k uvedení daného limitu nedisponují a možná je má ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě vyhlášky spolupodílelo.  
2)    Na MZ ČR byla dne 7. 9. 2016 zaslána žádost o informace, avšak nejenže odvolatel neví o jediné studii, která by se na toto téma v ČR realizovala (což neznamená, že není), ale vzhledem k letitému ignorování zákona ze strany ministerstva zdravotnictví a podané žaloby na MZ ČR dne 18. 7. 2016 za nevydávání informací – viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.cz/ bod 1 - se lze důvodně domnívat, že MZ ČR žádné informace nezašle. Bylo by tedy vhodné, aby správní orgán oslovil MZ ČR sám a informace si vyžádal.
3)    Odvolatel dále zjistil, leč Nemocnice Prostějov na žádosti nereaguje a tvrzení nelze ověřit, že stanovisko k odvolateli prováděla neatestovaná lékařka bez jakéhokoliv adiktologického vzdělání. Navíc se o velmi nekompetentním sdělení Nemocnice Prostějov odvolatel dozvěděl až z rozhodnutí napadaného správního orgánu. Bylo by tedy vhodné, aby správní orgán oslovil Nemocnici Prostějov sám a informace si vyžádal.
4)    Dále  si až nyní dovolatel povšiml, že pokuta je navýšena o „paušální částku 1.500 Kč“ za znalce, avšak nic takového nebylo prováděno a odvolacímu orgánu je známo, že Nemocnice Prostějov a FNOL po odvolateli vymáhají platby.
5)    Z výše uvedených důvodů dovolatel žádá, aby byly dané věci osvětleny a byl zpracován řádný posudek o vlivu THC na schopnosti odvolatele řídit motorové vozidlo, neboť vládním nařízením stanovený limit je pro dlouhodobé uživatele konopí zcela nepoužitelný a nevypovídající. Odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán vrátil věc MěU Konice k řádnému projednání, nebo sám potřebné úkony zajistil.

Dne 7. 9. 2016                         Dušan Dvořák, MMCA