Marné touhy snaha

studie - podklady

Ve správním řízení byl porušen § 3 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť nebyl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, čímž bylo porušeno ustanovení § 50 odst. 3 téhož zákona. Správní orgány nepřihlédly ke specifickým okolnostem daného případu a vůbec neřešily oprávněné zájmy účastníka řízení, čímž porušily i další zásady správního řízení.