Marné touhy snaha

Odvolání na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 19. 9. 2016 na poskytnutí informace a stanoviska

Dušan Dvořák, MMCA, nar.12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc
Prostřednictvím
Obecní úřad Ludmírov,
798 55 Ludmírov 56

Věc: Odvolání na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 19. 9. 2016 na poskytnutí informace a stanoviska
Na žádost ze dne 8. 9.2016 o informace ze zákona č. 106/1999 Sb. a žádost o stanovisko OU Ludmírov odpověděla obec způsobem, ze kterého je patrné, že obec občany vědomě poškozuje, utiskuje a diskriminuje a dále, že vydává nepravdivá a účelová rozhodnutí ve správním řízení s cílem určité občany poškozovat.
Žádost 1 uváděla:
1)   Na základě dokumentu z roku 1935 jiného subjektu než je OU Ludmírov váš úřad tvrdí, že k akcím v  obecní kapli v Ospělově má dát nejprve souhlas ŘK církev.  Zašlete informace-stanovisko, jak postupovat,
a) když na žádosti o vyjádření ŘK církev nereaguje, aby byla kaple přístupná i jiným konfesím, jak jste 7 let marně žádáni a dále
b) sdělte, na základě jakého předpisu či dohody je ŘK církev povinna reagovat na žádost ke kapli v Ospělově, která jí nepatři.

Odpověď obce se ani s jednou částí žádosti nevyrovnala a uvedla toliko, že mlčení ŘK církve je souhlas, na vlastní žádost nebylo reagováno, viz příloha.

Obec tak vědomě dává občanům předem nesplnitelné podmínky a porušuje tak nejen LZSP a rovnost občanů, zákon o obcích a řádné nakládání s obecním majetkem, ale i správní řád deklarující řádnou správu.

Žádám odvolací orgán informace a stanovisko obecnímu úřadu k mlčení nesmluvního držitele obecního majetku (kaple Nanebevzetí) přikázat vydat, stejně tak informace, na základě jakého předpisu musí ŘK církev reagovat, aby byla nikdy v usnesení obce explicitně formulovaná podmínka splněna (tzn. občané musí nejprve předem žádat nesmluvního držitele majetku obce ŘK církev). V listu ke kapli Nanebevzetí v Ospělově z roku 1935 obcí Kadeřím a Milkov-Ospělov není nic o provozu kaple a předchozím schválení jejího užití ŘK církví.


Žádost 2 uváděla:

2) Ve správním řízení o stavbě plotu souseda zastupitele Popelky OU Ludmírov opakovaně uvedl nepravdivé sdělení, že nejsme ochotni k žádným kompromisům a nově se pak lze dočíst z rozhodnutí krajského úřadu, které obdržela i obec, že obec uvedla návrh řešení. V příloze je doložen náš návrh na řešení, na který soused Popelka navíc v daném rozhodnutí krajského úřadu odkazuje, který je analogický tomu, co jsme před starostkou Grézlovou a sousedem Popelkou a zaměřovačem uvedli, dále jsem jej uvedl při místním šetření. Sdělte
 a) informace, které dokládají, že nejsme ochotni ke kompromisům stran vyřešení sporu o hranice plotu se sousedem Popelkou,
b) návrh řešení obecního úřadu, který byl sdělen správnímu orgánu a je odkazován v rozhodnutí.

Odpověď obce, viz příloha           
Obec tak opětovně vydává nepravdivá rozhodnutí, neboť ví a měla doloženo, že jsme byli ochotni k mnoha kompromisům přímo před starostkou obce včetně výměny pozemků, odkupu, úhrady nájmu atd., přestože pozemek s hranicí plotu stavěný s vědomím souseda (resp. jeho otce) je 40 let vydržený a bohužel náklady na soudní určení vydržení (těchto cca 10 m2 sousedovi evidentně nepotřebného majetku znemožňujícího však obcházet nemovitost) mnohonásobně překračují racionální a tržní hodnotu pozemku. Nikdy se nestalo, že by nás obec vyzvala k řešení sporu a to, co paní starosta píše, co by preferovala, je jednoznačně pokrytecké tvrzení.
Žádám, aby obecnímu úřadu odvolací orgán přikázal vydat informace, které dokládají, že nejsme ochotni ke kompromisům stran vyřešení sporu o hranice plotu se sousedem.

Děkuji.                                              Dušan Dvořák, MMCA

V Ospělově dne 19. 9. 2016 Návrh
Smlouva o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene o společném užívání pozemku

Mezi

Mgr. Dušan Dvořák a Mgr. Radomíra Dvořáková
Jako majitelé parcel a objektu na adrese 798 55 Ospělov č.p. 6
Zastoupeni Mgr. Dušanem Dvořákem, Tylova 2, 779 00 Olomouc

A

Ing. Josef Popelka a PeadDr. Marta Rábková
Jako majitelé parcel a objektu na adrese 798 55 Ospělov č.p. 25
Zastoupeni Ing. Josefem Popelkou, 798 55 Ospělov č.p. 25

Předmět a vymezení smlouvy
Na parcelách obou stran smlouvy došlo v dřívějších dobách k vybudování rodinných domů, které na jihovýchodní straně u pana Dvořáka a severní straně u pana Popelky hraničí s parcelami druhé strany a tyto parcely jsou téměř u obvodového zdiva domů a znemožňují tak rodinné domy obou stran smlouvy řádně udržovat a opravovat bez možnosti vstupu na pozemek druhé strany.
Za tuto skutečnost nenese ani jedna ze stran žádnou vinu, neboť se tak stalo v době minulé, kdy ani jedna ze stran nebyla majitelem uvedených domů a parcel.
Dosavadní praxe v užívání obou parcel vždy dovolovala oběma stranám vlastní objekty obejít. Např. plot pana Popelky je u domu pana Dvořáka nikoliv u paty obvodového zdiva konce domu na jihovýchodní straně, jak je skutečné vymezení parcely na jihovýchodní straně zpřesněné digitálním zaměřením v roce 2011, ale posunut o cca 1 metr výše od paty domu k možnosti bezproblémového obejití vlastního domu. Naopak objekt a parcela pana Dvořáka není na severní straně domu pana Popelky vůbec oplocena a povoluje panu Popelkovi vstup na parcely objektu pana Dvořáka.

Smluvní ujednání
Smluvní strany se dohodly, že stávající praxi v užívání parcel na sporných územích nebudou měnit a v případě stavebních oprav objektu budou vzájemně postupovat ve shodě, poučí pracovníky stavební firmy apod., aby nevstupovali na další pozemky stran smlouvy a budou činit tak, aby nedocházelo k narušení vzájemného soužití a případným škodám. 
Tato smlouva je základem pro zřízení věcného břemene na předmětných parcelách respektující výše uvedené ujednání a dohodu a uvádějící přesná čísla předmětných parcel včetně nákresu.

V Ospělově ……………2012