Marné touhy snaha

Usnesení MěU Konice o zastavení řízení ze dne 14.3.2016 č.j. KON 2840/2016 Spis Zn. STU.13/2014/HMR


Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Městský úřad – stavební odbor - Konice
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice


Věc: Odvolání proti usnesení o zastavení řízení ze dne 14.3.2016 č.j.: KON 2840/2016 (Sp. zn. STU.13/ 2014/ HMR) obdrženého dne 17. 3. 2016


Odůvodnění: Stavební úřad se ani jednou nevypořádal s našim protinávrhem o legitimitě určení vydržení majetků dle nákresu a zaměření ing. Josefa Popelky, ač byl tento postup úřadu opakovaně vytýkán a byl opakovaně bez reakce stěžován. Úřadem je sdělováno jen jaksi na okraj v jednotlivých rozhodnutích, že vydržení náleží do příslušnosti toliko soudu. Lze doložit, že jsme navrhovali řešení i formou odkupu dle § 1086 odst. 1 občanského zákoníku, ač bylo doloženo, že stavba vznikla vzájemnými vědomými dohodami předchozích majitelů, nikoliv z nevědomosti a v dobré víře. Plně odkazujeme na předchozí podání, kdy se domníváme, že úřad je oprávněn vykonat dané rozhodnutí.

Navrhujeme

Odvolací úřad je žádán, aby předmětné usnesení zrušil a sám rozhodl, nebo přikázal rozhodnout, že předmětné dotčené nemovitosti doložené nákresem ve spise jsou vydrženým majetkem odvolatelů a v souladu § 1114 obč. z. jako orgán veřejné moci označil vlastníka. Odvolateli bylo doloženo naplnění povinnosti dle § 1091 odst. 2 obč.z. ve věci nepřerušené délky držby více než 10 let již v době, kdy nemovitost odvolatelé nabyli v roce 2006 v předmětných hranicích území označeného stávajícím plotem.


Komentář: Řízení je vedeno k neprospěchu všech stran díky jednání stavebního úřadu. Např. 1) Kdo je vlastníkem předmětného plotu a jak dlouho byla trasa plotu a určení nemovitostí v daném území jako v době řízení bylo doloženo svědeckými podpisy čestného prohlášení předchozích majitelů Podrackých již 1. 6. 2014!!! Přesto úřad zatěžoval obě strany určovacími žalobami a doklad o majetku plotu řešil ještě 4. 1. 2016 v rozhodnutí vůči panu Popelkovi. 2) Přestože šlo o citlivou oblast sousedských vztahů a bylo námi od počátku stěžováno, že změna přinese poničení přírodnin a nemožnost obcházet a spravovat naši nemovitost a jde o bagatelně užitnou hodnotu pozemku a vznik nároku souseda Popelky je daný digitálním zaměřením, kdy vždy záleží na tom, z jakého místa obce zaměřování začalo a vždy nese odchylky, místní šetření bylo nařízeno až 24. 3. 2015. 3) Když se při místním šetření nabízela věc řešící forma smíru a směny s dlouhodobým pozitivním dopadem na účastníky řízení, úřad ji jakkoliv nepodporoval a ignoroval, bohužel takto jednal i obecní úřad v zastoupení paní starostky. 4) Když bylo stavebnímu úřadu vytýkáno, že nemůže ignorovat nedostavěný plot souseda Popelky před našimi domy působící nám vážné komplikace v právní oblasti vytýkané nám trestní justicí, úřad dělal, jako by se ho věc netýkala. Nikdy např. úřad neodpověděl na stížnosti. Viz stížnost ze dne 14.5.2014 a rozhodnutí tajemníka úřadu pod č.j. KON 6705/2014 dne 27.5.2014, že se úřad se stížností v nejbližší době vypořádá. V ten samý den, tj. 27.5.2014 pak úřad v tomto řízení na straně 5 pod bodem 3 uvedl, že daná stížnost se netýká tohoto řízení. 5) Když jsme úřad požádali o informaci, v jakém stavu je opakovaně podaná stížnost a v jakém stavu je předmětné řízení a postavení účastníků, úřad informaci v rozporu s infozákonem nevydal (viz rozhodnutí KÚOK ze dne 14.3.2016 č.j.KUOK 27158/2016)

Dne 21. 3. 2016


            Dušan Dvořák                                                           Radomíra Dvořáková