Marné touhy snaha

Krajskému úřadu dne 25.1.2016Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Obec Ludmírov
-      Elektronicky a poštou povinnému bez příloh - 

Věc: stížnost na nevydání informací/stanoviska dle povinností infozákona, zákona správního a zákona o obcích 

1)    Jak již bylo ve stížnosti žadatele ze dne 6. 1. 2016 uvedeno a je jen tímto doplněno a nyní v jednom bodě změněno, rozhodnutím Krajského úřadu č. j. KUOK 113075/2015 ze dne 31. 12. 2015 bylo povinnému nadřízeným orgánem přikázáno vydat informaci v souladu s infozákonem, a to na žádost žadatele, zda od září 2009 do června 2015 jednalo o obecní kapli v Ospělově zastupitelstvo obce a přijalo nějaká pravidla - usnesení, na niž povinný neodpověděl v souladu se zákonem pravdivě, a toto bylo stěžováno nadřízenému orgánu. Povinný opětovně, nyní již v odvolacím správním řízení dne 4.1.2016 nepravdivě uvedl, že zastupitelstvo v dané době o kapli jednalo, když pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz, ač to byl vždy argument obce, že věc projednalo a zpřístupnění kaple zamítlo zastupitelstvo obce, když bylo doloženo, že v rozporu se zákonem o obcích zastupitelstvo obce ani neprojednalo petici občanů z roku 2012, kdy bylo kvorům pro projednání petice 3-4 občané obce a petici za zpřístupnění kaple podalo 7 občanů obce a obec v žádosti dle infozákona potvrdila, že petici skutečně obdržela. Proti opětovnému vydáváni nepravdivých informací obcí jsme dne 6. 1. 2016 podali stížnost, kde jsme kromě stále neuváděných čísel jednacích rozhodnutí obce v bodě 3 nežádali přikázat vydat pravdivou informaci, což tímto bereme zpět a přikázání vydat danou informaci dle infozákona žádáme, tzn., žádáme zcela jednoznačné pravdivé vyjádření obce, že o obecní kapli v Ospělově od září 2009 – června 2015 zastupitelstvo nejednalo. Pokud jednalo, toto žádáme doložit důkazem. Stížnost na rozhodnutí povinného ze dne 4. 1. 2016 podaná dne 6. 1. 2016 je uvedena v příloze 2 níže.

2)    Dne 5. 1. 2016 jsme podali žádost, která je uvedena v příloze 1 níže. Ve lhůtě dané zákonem povinný nevydal žádné rozhodnutí. Žádáme, aby odvolací orgán povinnému nařídil vydat informace/stanovisko, neboť se domníváme, že je povinností povinného vydat rozhodnutí, že věc žádá projednat v prodlouženém termínu, což neučinil, byť se tato věc části žádosti (vydání stanoviska) netýká, neboť zde je, jak se domníváme, termín 30 dní.

Děkujeme za zájem a čas, který jste podání věnovali.
Dne 25. 1. 2016
Dušan Dvořák, v.r., správní radaPříloha 1) 

Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Obec Ludmírov


Věc: Žádost o informace dle infozákona k obecní kapli Nanebevzetí v Ospělově a žádost o vydání stanoviska 

1.    Dne 7. 12. 2015 povinný v rozhodnutí na žádost o informace uvedl, že byl zpraven o petici občanů (60 celkem, 7 občanů obce Ludmírov) žádající povinného zpřístupnit obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově. Dne 4. 1. 2016 povinný v rozhodnutí na žádost o informace uvedl, že minimální limitní počet občanů obce pro projednání petice zastupitelstvem do 60 dnů, resp. 90 dnů dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích jsou v obci Ludmírov celkem 3 občané. Před uvedením žádosti stěžovatel připomíná povinnému rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje v režimu správního řízení č.j. KUOK 42611/2013 ze dne 9. 5. 2013, a to vydat odkazované rozhodnutí zastupitelstva obce k pravidlům zpřístupnění kaple, kterým se obec od roku 2009 opakovaně zaštitovala, když uváděla, že zastupitelé rozhodli znepřístupnit kapli ev., znepřístupnit kapli bez předchozího souhlasu třetího subjektu (ŘK církve). Rozhodnutí nadřízeného krajského orgánu časově koreluje s obdobím po časovém limitu projednání petice zastupitelstvem obce v zákonné lhůtě.  Proto žádáme (po vypracování) zaslat dokumentaci povinného, kterou musí povinný do 15 dnů Krajskému úřadu Olomouckého kraje zaslat ve věci žádosti o informace jednání zastupitelstva obce o provozu kaple od září 2009 do června 2015 dle přikazující rozhodnutí Krajského úřadu č. j. KUOK 113075/2015 ze dne 31. 12. 2015 obdrženého povinným dne 4. 1. 2016. Povinný dne 7. 12. 2015 v rozhodnutí uvedl, že není pravdou, že zastupitelstvo obce zpřístupnění kaple v daném období září 2009 – červen 2015 neprojednalo. Nově nalezený důkaz povinného o projednání žádostí a pravidlech provozu kaple nás opravdu velmi zajímá. 

2.    Zašlete pravidla/dohodu/smlouvu či jakýkoliv dokument s třetí stranou (ŘK církev), která dle rozhodnutí povinného o majetku povinného (obecní kaple) rozhoduje, ve kterém, jak očekáváme, je doloženo, že tato třetí strana je povinna v určené lhůtě reagovat na žádosti o zpřístupnění kaple a/nebo že musí zveřejňovat (již opět díky papeži Františkovi v duchu Ekumeny, spolupráce a tolerance) pravidla pro provoz kaple jinými sbory či občany, když pravidla pro nakládání s majetkem obce nevede vlastník kaple, povinný. 

3.    Zašlete informaci, z jakého důvodu na elektronickou žádost o níže uvedené informace ke kapli Nanebevzetí od člena European Cannabis Church, producenta Ganja Academy a člena zakládacího výboru Konopné církve reagujete rozhodnutím zaslaným doporučeným dopisem s povinností žadatele chodit na poštu, když obligatorně rozhodnutí zasíláte elektronicky. 

 4.    Vzhledem k tomu, že žadatel (producent Ganja Academy) o níže uvedené informace na poštu zásadně nechodí, zašlete informace, které jste k žádosti uvedli. Konkrétně byl povinný žádán sdělit A)   Kdo (jméno, adresa/fyzické/právnické osoby) je pořadatelem, který pořádá dne 12. 12. 2015 akci v kapli v Ospělově, tzn. jaký subjekt má římskokatolickou církví, které objekt nepatří a nemá k objektu žádná práva, akci schválenu  jak obecním úřadem, tak církví.  B)  Jakým právním úkonem pořadatel obci doložil, že římskokatolická církev s akcí souhlasí. Uveďte/doložte.  C)   V případě, že je pořadatelem akce obec, sdělte, jaké náklady z této akce obci vzešly včetně IT služeb k obecnímu webu, v případě, že není pořadatelem ani přispěvatelem akce obec, tyto administrativní a IT služby obce spojené s reklamou soukromé akce pro veřejnost odhadněte alikvótní částkou úkonů dle běžné taxy a stráveného času. Dle archivu a http://www.ludmirov.blogspot.com/  provozuje IT služby webu obce soukromý subjekt s fixními náklady za úkon, nevím však, zda web v roce 2015 spravuje obec samostatně.

5.    Sdělte stanovisko, zda má povinný informaci, že jednání povinného v letech 2009 - 2016  ke kapli Nanebevzetí v Ospělově naplňuje charakteristiku jednání dle § 21 (b/c/g), § 46 (1), § 48 a 49 (1a/ c/ d/ e) zákona o přestupcích odpovědnou osobou obce a zda se dle stanoviska obce žadatelé o zpřístupnění kaple nemohou cítit oprávněně utiskováni a poškozování na základních garantovaných právech, přičemž tito nikdy nezpochybnili základní garantované právo vlastníka naklát s vlastním obecním majetkem v intencích zákona a pravidel obce, vlastníka, povinného.  

6.    Sdělte stanovisko a podmínky povinného k záměru, aby na parcele nemovitostí č. 6 PSČ 798 55 Ospělov byla zmocnitelem žadatele o stanovisko (v březnu 2016 registrovaná česká Konopná církev a další subjekty jako partneři) zřízena soukromá věznice (polepšovna) s výukou hospicové péče a kurzy cannabisterapie. Viz http://konopnacirkev.cz/
 
7.    K bodu 6 sdělujeme, že budeme ministerstvo spravedlnosti žádat o přidělení finančně vysoce nákladového vězně svědomí Jiřího Kájínka, z něhož snad občané obce nemusí mít žádný strach a rádius svobodného pohybu vězně v polepšovně Ospělov mimo parcelu polepšovny bude rozšiřován dle referenda obce, regionu svazku obcí, prostějovského okresu a Olomouckého kraje atd., stejně tak elektronický náramek, o což budeme ministerstvo žádat, pokud nenajdeme ve spolupráci s veřejností a exekutivou a soudy lepší řešení k obstarávání hospicové péče a pěstování označených bylin a hub vězni z polepšoven, konopných farností, zahrad, lázní, penzionů či škol Konopné církve.  V blízkosti polepšoven rovněž hodláme zbudovat veřejná pohřebiště. Sdělujeme, že členové asociace Open Royal Academy a výzkumu Cannabis is The Cure a partneři sboru či asociace naučí nejen vězně v Ospělově špičkové pěstovat konopí na kořen, stonek a kytice a věří, že tito posíleni na duchu hospicovou péčí budou velmi silnými účastníky Mistrovství světa v pěstování konopí, viz http://medical-cannabis-cup.eu/, stejně tak instruktory pro začínající pěstitele/zpracovatele apod.

Děkujeme za zájem a čas, který jste podání věnovali. 

Dne 5. 1. 2016
Dušan Dvořák, v.r.
Správní rada

Příloha 2)

Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Obec Ludmírov


Věc: Stížnost proti rozhodnutí povinného ze dne 4. 1. 2016 obdrženého na Tři krále k informacím o obecní kapli Nanebevzetí v Ospělově 


 1.    Povinný standardně vydává rozhodnutí v rozporu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím a neoznačuje je číslem jednacím. Výtka č. 1 (Kašpar)


2.    Povinný uvedl v rozhodnutí nepravdivou informaci ve správním řízení, a totiž, že byli žadatelé o informaci od září 2009 do června 2015 kdy informování, že se provoz kaple řídí nějakými pravidly projednanými zastupiteli obce. Pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz. Výtka číslo 2 (Melichar). Pokud povinný tvrdí, že do června 2015 nějaká pravidla pro provoz kaple žadatelům sdělil, ať toto doloží. Teprve v červnu 2015 se žadatelé dozvěděli o jakémsi právně naprosto irelevantním dokumentu z roku 1935 jiného právního subjektu ke kapli, z čehož však občanům nevyplývají žádné informace o provozu kaple jejím vlastníkem, tzn. povinným. Stěžovatel nezpochybňuje právo vlastníka přihlásit hrdě třeba i k Norimberským zákonům, které v té době byly v kurzu, nicméně takové jednání odporuje dnešním zákonným povinnostem, které má povinný jako veřejnoprávní korporace k majetkům, které spravuje. Obec Ludmírov vznikla o 30 let později, než byl sepsán dokument z roku 1935, tedy do dnešních dnů dostatek času napravit majetkové určení vlastnictví obce. Není v souladu se zákonem, aby obec uvedla, že o jejím majetku rozhoduje třetí subjekt, aniž tento subjekt má s obcí nějaký smluvní vztah a na základě tohoto smluvního vztahu bylo doložitelné, za jakých podmínek mohou ostatní fyzické či právnické osoby majetek užívat. Dále pak není občanům sděleno, jaká jsou transparentní pravidla pro provoz obecního majetku a onen třetí subjekt, byl povinen je dodržovat. Na žádosti o zpřístupnění objektu kaple onomu třetímu subjektu, nebo žádosti o právně irelevantní odsvěcení kaple, tento třetí subjekt nereaguje a jsou právně nevymahatelná, protože ani neexistují pravidla, za jakých má daný subjekt objekt v péči, resp. užívání, protože o objekt se daný subjekt nestará a náklady na opravy a provoz nesou daňoví poplatníci. Výtka číslo 3 (Baltazar).

 
3.    Vydáním rozhodnutí obce 4. 1. 2015 povinný sice nesplnil požadavek, který na něj žadatel měl v bodu 1 žádosti ze dne 5. 1. 2016, ale tento jej bere zpět, protože je doložitelné, že o provozu kaple od září 2009 do června 2015 zastupitelé obce Ludmírov nikdy nejednali a a nerozhodovali a vyjádření obce, že věc projednali zastupitelé obce, byla nepravdivá, protože šlo o rozhodnutí jiného právního subjektu, k jehož platnosti (viz výše), se zastupitelé obce Ludmírov přihlásili až 18. 6. 2015. Toto rozhodnutí je však v rozporu se zákonem, jak bylo uvedeno výše. Tím však není jakkoliv zpochybněno právo vlastníka nakládat se svým majetkem. 


Příloha: rozhodnutí povinného ze dne 4. 1. 2016


Na pravoslavné oslavy narození Jezulátka dne 6. 1. 2016


Dušan Dvořák, správní rada, předseda