Marné touhy snaha

Přestupková komise Konice pod č.j. ŽIV 440/2015/MAL/19 dne 4.2.2016 uvedla novou argumentaci, že za vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení nelze vinit právnickou osobu a starostka střediskové obce Ludmírov je právnická osoba. Podle Krajského úřadu OK dne 26.2.2016 č.j. KUOK 22874/2016 je vše OK.
Právní otázky, na které vám nikdo neodpoví 
a media veřejné služby mlčí!

1)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že Úmluva OSN o narkotikách z roku 1961 a) zakazuje bez licení a agentur pěstovat a zpracovávat konopí na list a vrcholíky a b) zakazuje izolovat pryskyřice s obsahem THC z vrcholíků či květů a c) povoluje bez licence a agentur toliko zahradnické a průmyslové (na vlákna a semena) pěstování a zpracování konopí?

2)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že pěstování a zpracování konopí na vrcholíky probíhá od vstupu do EU bez jakýchkoliv licencí a agentur a b) že licence byla prvně v roce 2015 udělena toliko firmě Elkoplast ve Slušovicích a Agenturou je od 1. 4. 2014 toliko SUKL/SAKL? Sdělte c) jaká je role Celní správy ve smyslu Agentury dle práva OSN, když je/bylo(?) pěstování a zpracování konopí na cannabis herba povolené? Vydává někdo d) u pěstitelů nad 100m2/osobu licence, nebo se pěstování uznaných odrůd konopí prošlých unijní normou dle §29 zákona o návykových látkách Celní správě toliko oznamuje?

3)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že rostlina konopí se nazývá Cannabis sativa, kvetoucí nebo plodonosné vrcholíky konopí se nazývají Cannabis herba (vrcholík je u konopí botanický nonsens) a květy Cannabis flos? Nazývá se konopná pryskyřice z herby nebo květu Cannabis resina? Je tato terminologie pravdivá a užívaná v odborném světě a právních normách? Jak je pak možné, že SUKL vede cannabis herba (zákonem povolené vrcholíky) na seznamu drog!!!, jak bylo doloženo, když konopí a jeho vrcholíky jsou povolené pěstovat a zpracovávat bez oznamování k pokusnickému zkoumání od 20. 5. 2004 do 1. 4. 2013 a od 1. 1. 2014 k zahradnickému či jinému užití dle novelizací § 5 odst. 5 ZoNL?

4)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že unijní norma pro odlišení omamného a neomamného konopí má vypracovánu podrobnou metodiku a měsíční období, ve kterém se a) může měřit obsah THC v určeném vzorku konopí a b) dle vzorku konopí k měření se měří obsah THC z nejméně 60 kusů 30 cm velkých vrcholíků, c) nikoliv z květů nebo semen nebo kořene či stonku konopí a nikoliv z pár gramů neidentifikovatelné části herby nebo květu po sklizni?

5)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že unijní norma měření obsahu THC v herbě určuje a) limitní obsah THC v plodonosných a kvetoucích vrcholících (cannabis herba) do 0, 2% THC  s měřením v konkrétním měsíčním období, aby se b) daná odrůda stala uznanou odrůdou konopí zapsanou v odrůdových knihách a c) pěstitel/výrobce dostával dotace dle země EU?


6)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že v Evropě neexistuje registrační orgán (kniha uznaných semen) medicínských odrůd konopí dle jejich složení a b) možnost zaregistrování odrůdy na terapii (daného jednotlivého) onemocnění c) ve vztahu k danému zcela odlišnému složení dané odrůdy konopí?


7)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že unijní ani žádná česká norma kromě konopné vyhlášky neurčuje nadlimitní či podlimitní nebo limitní obsah jiných kanabinoidů než THC a) v celé rostlině Cannabis sativa, b) v kvetoucích vrcholících nebo c) plodonosných vrcholících anebo jen d) v květech? Tzn., že daná rostlina konopí může obsahovat v rostlině či herbě či květu z kanabinoidů např. 0,01 %THC, ale třeba i více než 5ˇ% CBD, 7% CBC a 5% CBG v uvedených vzorcích a-c dle trojí definice konopí dle § 2 písmeno d) zákona o návykových látkách a čtvrté definice vzorku dle konopné vyhlášky (květ) a daná odrůda nebude zakázaná pěstovat a zpracovávat k účelům průmyslovým a pokusnickým dle NEOZNÁMENÝCH ZMĚN pěstování a produkce konopí dle §§ 29 a 5, ost. 5 ZoNL s platností od 20.5.2004 až 1.4.2013 a oznámených změn účelu a limitu THC u pěstovaného a zpracovávaného konopí Komisi (na účel zahradnický a konopí do 0,% 3 THC) s platností od 1.1.2014 v platném znění? Zjednodušeně řečeno, že investice nevyjdou nazmar, když byly vynaloženy v souladu se zákonem?

8)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že výkup cannabis flos pro SUKL/SAKL  neprobíhá ve stejném režimu požadavků na zajištění medicínské kvality herby (nebo flos) jako jiných bylin vykupovaných např. dle normy v Herbě nebo SUKLem či farmaceutickými firmami? Je režim pěstování a sledování různých kritérií medicínské kvality u konopí legislativně stejný jako u jiných bylin a je stejný také například pro potravinářství, nebo jsou u konopí nákladovost a kritéria nižší, nebo naopak přísnější/nákladnější?


9)    Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že i naprosto neomamné odrůdy konopí s obsahem např. do 0,01 %THC v cannabis flos nebo herba a vyšším obsahem jiných kanabinoidů, a) jsou velmi léčivé a b) proto nesmí být potravinářsky a medicínsky užity, aby nebyly ohroženy farmaceutické korporace?


10) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že neexistuje v Evropě autorita veřejné moci či soukromý subjekt, která by vydávala certifikáty k semenům odrůd konopí s v ČR zákonem povoleným obsahem a) do 0,3% THC v Cannabis flos, b) do 0,3% THC v  v Cannabis herba, c) do 0,3% THC v Cannabis sativa, jak je uvedeno v § 2 písm. d) ZoNL?

11) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že konopí není prekurzor?


12) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že ministerstvo zdravotnictví neumí doložit, zda, kdy a pod jakým číslem jednacím transponováno Nařízení ES o prekurzorech do zákona o návykových látkách? Umí toto opakované tvrzení NS někdo doložit?


13) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že a) žádný povinný státní orgán včetně vlády (viz § 289 trestního zákoníku) nechce odpovědět na otázku, zda je b) trestným činem toliko pěstování více než pět rostlin konopí s nadlimitním obsahem THC a c) v jaké části rostliny je THC nadlimitní dle ZÁKONNÉ definice konopí? Je možné pouze d) přestupkovým právem řešit 5 pěstovaných rostlin bez povolení s nadlimitním obsahem THC (0,3% THC) e) v celé nadzemní části rostliny konopí, když takové konopí (Cannabis sativa) f) povoloval zákon od 20. 5. 2004 do 1. 4. 2013 pěstovat a zpracovávat bez hlášení a bez povolení u pěstitelů do 100m2/osobu a g) a do 5. 1. 2012 byl limit obsahu THC určen vládní vyhláškou pro trestní právo ze vzorku konopí (Cannabis sativa) včetně kořene?

14) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že a) konopí pěstované do 100m2 nemusí splňovat charakteristiku uznané odrůdy s limitem do 0,2% v cannabis herba, ale může být b) s limitem do 0,3% THC v Cannabis sativa? Komu – jakému úřadu - se hlásí c) pěstování a d) zpracování genetik konopí do 0,3% THC v Cannabis sativa pěstovaných od 1. 1. 2014 zpracovaných k účelům zahradnickým z plochy do 100 m2, aby je policie nezkonfiskovala?


15) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že ani Vláda ČR neví, kdo je a) regulačním orgánem konopí s obsahem do 0,3% THC (jako u uznaných odrůd konopí Celní správa při pěstování nad 100m2/osobu), b) kdo a jaký zákonný předpis určuje metodiku měření obsahu THC do 0,3% v Cannabis sativa nebo herba a c) kam je možné zaslat k registraci odrůd k zaknihování odrůdy konopí s obsahem do 0,3% THC v Cannabis sativa nebo herba nebo flos?


16) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že Nařízení ES nelze do zákona transponovat, a to ani o prekurzorech, že je již právem členské země v době vyhlášení Nařízení?


17) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že zcela jiný obsah účinných látek zvaných kanabinoidy je a) po homogenizaci celé rostliny včetně kořene, jiný b) po homogenizaci celé nadzemní části, jiný po homogenizaci c) pouze  kvetoucích, jiný d) plodonosných vrcholíků a e) nejvyšší obsah účinných látek včetně THC je v květu u těže odrůdy konopí?


18) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že konopí téže odrůdy může mít A) až 26 násobně odlišný obsah účinné látky THC? B) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že konopí může mít rozdíl až 7% THC mezi horním a dolním vrcholíkem nebo květem u téže rostliny stejného druhu?


19) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že a) pokusnické bádání s Cannabis sativa, cannabis herba a cannabis flos bylo b) do 1. 4. 2013 limitováno toliko zákazovými §§ 15 a 24 zákona o návykových látkách tykají se limitu THC v pěstovaném Cannabis sativa do 0,3 % THC a zákazu izolace pryskyřic s THC z jakéhokoliv konopí včetně uznaných odrůd konopí do 0,2% THC v cannabis herba pěstovaných nad 100m2/osobu ze zákona a oznámených a oznamovaných se sankčním postihem neoznámení Celní správě?


20) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz , že existuje farmakologicky významný rozdíl působení a reakcí, jestliže terapeutická dávka např. 10 mg. THC v terapeutickém produktu (např. čaj se syceným olejem nebo mast) byla 60 násobně navýšena právě v koncentraci kanabinoidu THC v produktu z 10 mg na 600 mg THC jednorázové dávky jako se stalo v horních a dolních limitech dvou konopných vyhlášek během pouhých dvou let 2013 - 2015? Existují rizika při dávce 600 mg THC orálního podání terapeutického produktu? Je 60 násobné navýšení THC v produktu (léku, léčivém přípravku) významné?


21) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že konopí a) s vysokým obsahem THC bez CBD b) má značná rizika zejména u nezkušených a mladých a dospívajících osob a c) že je pravdivá níže uvedená věta znalce a čestného člena výzkumu v roce 2014 při objevení 50% THC v cannabis flos při znaleckém zkoumání? „Úmrtí ve spojitosti s užitím konopí není popsáno, ale mohlo by dojít k několikahodinovému bezvědomí. Oproti běžnému konopí by totiž do sebe člověk vpravil patnáctinásobně vyšší dávku, což by ovlivnilo kardiovaskulární systém a mozek.“


22) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že konopí a nejčastěji cannabis herba (včetně semen) působí terapeuticky jako celek (vlákna pro pyžama alergiků, kořen při otocích a jiných poruchách atd.), nikoliv samostatné izolované účinné látky jako kanabinoid THC nebo CBD atd., jejichž separace velmi významně snižuje terapeutický potenciál konopí? (pozn. v konopí je přes 1000 látek, přes 100 kanabinoidů, terpeny, flavonoidy, bílkoviny a léčivý olej ze semen, látky v kořeni atd.)