Marné touhy snaha

GIBS 25.1.2016 č.j. GI-P-85-4/2016 předává podnět OSZ Prostějov


Cannabis is The Cure, z.s., ID 266 70 232, Tylova 963/2, CZ 779 00 Olomouc, Czech Republic,  I: EuroPolice.eu/P: + 420 774 723 261 E: Info@KonopiJeLek.cz

Věc: Podnět s důkazy opakovaného vědomě nezákonného jednání npor. Mgr. Karla Janečka, vedoucího Policie ČR Konice

Zdůvodněte, proč není porušením trestního a přestupkového zákona, když, jak je doloženo v příloze s čísly jednacími, vedoucí Policie ČR Konice pan Janeček označil  


1)    Kauza 1 – starosta Ludmírova Jan Kuchař neporušil zákon, přestože s pravomocí mu svěřenou směl sám bez rozhodnutí zastupitelstva hospodařit jen do výše 50 tisíc Kč, ale jak bylo doloženo, nakoupil do 4 z 5 obcí střediskové obce Ludmírov autobusové zastávky za cca 130 tisíc Kč bez projednání a schválení zastupitelstvem

2)    Kauza 2 -   předseda a místopředseda  o.s. Ospělov (|Dolanský a Popelka) neporušili zákon, když Popelka nepravdivě pomlouval paní Radomíru Dvořákovou a pan Popelka nevrátil zapůjčených 1.500,- Kč, byť toto bylo doloženo z účetnictví o.s. Ospělov a bylo vyúčtováno v dotaci Olomouckému kraji jako uhrazený náklad (míněna půjčka Dvořákových 1.500 Kč)

3)    Kauza 3 – byl vyslechnut jako svědek soused Dvořákových v Ospělově Antonín Hájek?, který řekl, že ví, kdo pneumatiky Dvořákových rozřezal? 


4)    Kauza 4 – zcizení konopí pěstovaného v souladu s §§ 29 a 5, odst. 5 ZoNL a nařízením č. 455/2009 Sb. (příloha 1. A.1) do novelizace nařízením č. 3/2012 Sb. není porušen zákon, přestože škoda byla cca 250 tisíc Kč  a vstup na soukromý oplocený pozemek je nejméně přestupkem 

5)   Kauza 5 – vydávání nepravdivých informací starostkou obce Ludmírov Janou Grézlovou ve správním řízení není porušen zákon, když jde o správní přestupek a útisk občanů a poškozování cizích práv. Nově dokládáme, viz níže, že ani poté, co jsme Policii ČR Konici v roce 2014 a 2015 doložili na důkazech, že starostka ve správním řízení (dle judikatury je vydání stanoviska obce, odvolací a stížnostní řízení dle infozákona vedeno jako správní řízení) nepravdivě tvrdila, že zastupitelé obce od 11.9.2009 – 18.6.2015 jednali o kapli a zakázali vstup do kaple bez souhlasu ŘK církve, pro což nebyl nikdy žádný důkaz a šlo o lež. Ani rozhodnutí zastupitelů Ludmírova 18.6.2015, že v rozporu s povinností správy svěřeného majetku  souhlasí, že může bez jakéhokoliv smluvního vztahu ŘK církev užívat majetek obce a občané se ta nemají právo domáhat vstupu do kaple bez souhlasu někoho, kdo není právně legitimovaný o objektu (kaple) rozhodovat.  Geneze znepřístupnění kaple takovýmto nezákonným jednáním krytým policií je uvedeno na http://ludmirov.blogspot.cz/

Dne 18. ledna 2016

Dušan Dvořák, předseda správní rady


Přílohy 1 a 2

Příloha 1- rozhodnutí policie ke kauzám 1- 5 šetřeným Mgr. Karlem Janečkem 
Příloha 2 – odůvodnění Mgr. Karla Janečka k nezahájení přestupkového řízení najdete níže

Od: pv.oo.konice.stsl@pcr.cz <pv.oo.konice.stsl@pcr.cz>
Datum: 11. ledna 2016 13:27
Předmět: RE: Poskytnutá informace - Odpověď
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Odpověď:
 Dne 7. 1. 2016 byl na OOP Konice doručen e-mail spolku Cannabis is The Cure, z.s. , z jehož obsahu vyplývá, že v souvislosti s žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím, adresované Obecnímu úřadu v Ludmírov, mohlo dojít k přestupkovému jednání tím, že starostka obce měla vydat „nepravdivá rozhodnutí ve správním řízení“. Spolek Cannabis is The Cure, z.s.v této souvislosti požádal o sdělení informací o provedených úkonech a čísle jednacím, které bylo k uvedenému podnětu přiděleno.
Podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím, jsou povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce; a dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.
Pakliže došlo při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím, k pochybení ze strany povinného subjektu, nelze toto pochybení posuzovat podle zákona č. 200/1990 Sb. – o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (např. dle vámi uvedeného ust. § 21 tohoto zákona týkající se přestupků proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy), nýbrž je nutné využít veškeré opravné prostředky, které zákon č. 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím nabízí, event. podat civilní žalobu u příslušné soudní instance.
S ohledem k výše uvedeným informacím je podání spolku Cannabis is The Cure, z.s. uloženo pod uvedeným číslem jednacím KRPM-5347/ČJ-2016-141211
                                                                                                                                                              npor. Mgr. Karel Janeček
                                                                                                                                                                  vedoucí oddělení

Sent: Thursday, January 07, 2016 10:36 PM
To: ÚO Prostějov - OOP Konice st.služba + podatelna
 
Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Policie ČR v Konici

Dobrý den
V příloze a níže s odůvodněním Vám posíláme důkaz, že starostka obce vydává nepravdivá rozhodnutí ve správním řízení (§ 21 přestupkového zákona)
Jak asi víte,  odvolací či stížností řízení dle zákona č. 106/1999 Sb. spadá do režimu správního řádu. 
Lhůta přestupkové řízení tedy počíná 7. 1. 2016
Informujte nás prosím, jaké úkony jste v řízení provedli a jaké číslo jednací jste řízení přidělili - stačí emailem
Děkuji
 Dušan Dvořák, správní rada

Datum: 6. ledna 2016 11:56
Komu: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>, posta@kr-olomoucky.cz
Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Obec Ludmírov

Věc: Stížnost proti rozhodnutí povinného ze dne 4. 1. 2016 obdrženého na Tři krále k informacím o obecní kapli Nanebevzetí v Ospělově

1.    Povinný standardně vydává rozhodnutí v rozporu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím a neoznačuje je číslem jednacím. Výtka č. 1 (Kašpar)

2.    Povinný uvedl v rozhodnutí nepravdivou informaci ve správním řízení, a totiž, že byli žadatelé o informaci od září 2009 do června 2015 kdy informování, že se provoz kaple řídí nějakými pravidly projednanými zastupiteli obce. Pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz. Výtka číslo 2 (Melichar). Pokud povinný tvrdí, že do června 2015 nějaká pravidla pro provoz kaple žadatelům sdělil, ať toto doloží. Teprve v červnu 2015 se žadatelé dozvěděli o jakémsi právně naprosto irelevantním dokumentu z roku 1935 jiného právního subjektu ke kapli, z čehož však občanům nevyplývají žádné informace o provozu kaple jejím vlastníkem, tzn. povinným. Stěžovatel nezpochybňuje právo vlastníka přihlásit hrdě třeba i k Norimberským zákonům, které v té době byly v kurzu, nicméně takové jednání odporuje dnešním zákonným povinnostem, které má povinný jako veřejnoprávní korporace k majetkům, které spravuje. Obec Ludmírov vznikla o 30 let později, než byl sepsán dokument z roku 1935, tedy do dnešních dnů dostatek času napravit majetkové určení vlastnictví obce. Není v souladu se zákonem, aby obec uvedla, že o jejím majetku rozhoduje třetí subjekt, aniž tento subjekt má s obcí nějaký smluvní vztah a na základě tohoto smluvního vztahu bylo doložitelné, za jakých podmínek mohou ostatní fyzické či právnické osoby majetek užívat. Dále pak není občanům sděleno, jaká jsou transparentní pravidla pro provoz obecního majetku a onen třetí subjekt, byl povinen je dodržovat. Na žádosti o zpřístupnění objektu kaple onomu třetímu subjektu, nebo žádosti o právně irelevantní odsvěcení kaple, tento třetí subjekt nereaguje a jsou právně nevymahatelná, protože ani neexistují pravidla, za jakých má daný subjekt objekt v péči, resp. užívání, protože o objekt se daný subjekt nestará a náklady na opravy a provoz nesou daňoví poplatníci. Výtka číslo 3 (Baltazar).


Příloha: rozhodnutí povinného ze dne 4. 1. 2016

Na pravoslavné oslavy narození Jezulátka dne 6. 1. 2016

Dušan Dvořák, správní rada, předseda