Marné touhy snaha

Nanebevzetí v OspělověCannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Přestupkové komisi v Konici

Dobrý den
V příloze Vám posílám důkaz, že starostka obce vydává nepravdivá rozhodnutí ve správním řízení (§ 21)
Jak jste byli informováni,  odvolací či stížností řízení dle zákona č. 106/1999 Sb. spadá do režimu správního řádu. 
Lhůta přestupkové řízení tedy počíná 6. 1. 2016
Informujte nás prosím, jaké úkony jste v řízení provedli a jaké číslo jednací jste řízení přidělili - stačí emailem
Děkuji

Dušan Dvořák

Příloha, podání KUOK

Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Obec Ludmírov

Věc: Stížnost proti rozhodnutí povinného ze dne 4. 1. 2016 obdrženého na Tři krále k informacím o obecní kapli Nanebevzetí v Ospělově

1.    Povinný standardně vydává rozhodnutí v rozporu s § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím a neoznačuje je číslem jednacím. Výtka č. 1 (Kašpar)

2.    Povinný uvedl v rozhodnutí nepravdivou informaci ve správním řízení, a totiž, že byli žadatelé o informaci od září 2009 do června 2015 kdy informování, že se provoz kaple řídí nějakými pravidly projednanými zastupiteli obce. Pro toto tvrzení neexistuje žádný důkaz. Výtka číslo 2 (Melichar). Pokud povinný tvrdí, že do června 2015 nějaká pravidla pro provoz kaple žadatelům sdělil, ať toto doloží. Teprve v červnu 2015 se žadatelé dozvěděli o jakémsi právně naprosto irelevantním dokumentu z roku 1935 jiného právního subjektu ke kapli, z čehož však občanům nevyplývají žádné informace o provozu kaple jejím vlastníkem, tzn. povinným. Stěžovatel nezpochybňuje právo vlastníka přihlásit hrdě třeba i k Norimberským zákonům, které v té době byly v kurzu, nicméně takové jednání odporuje dnešním zákonným povinnostem, které má povinný jako veřejnoprávní korporace k majetkům, které spravuje. Obec Ludmírov vznikla o 30 let později, než byl sepsán dokument z roku 1935, tedy do dnešních dnů dostatek času napravit majetkové určení vlastnictví obce. Není v souladu se zákonem, aby obec uvedla, že o jejím majetku rozhoduje třetí subjekt, aniž tento subjekt má s obcí nějaký smluvní vztah a na základě tohoto smluvního vztahu bylo doložitelné, za jakých podmínek mohou ostatní fyzické či právnické osoby majetek užívat. Dále pak není občanům sděleno, jaká jsou transparentní pravidla pro provoz obecního majetku a onen třetí subjekt, byl povinen je dodržovat. Na žádosti o zpřístupnění objektu kaple onomu třetímu subjektu, nebo žádosti o právně irelevantní odsvěcení kaple, tento třetí subjekt nereaguje a jsou právně nevymahatelná, protože ani neexistují pravidla, za jakých má daný subjekt objekt v péči, resp. užívání, protože o objekt se daný subjekt nestará a náklady na opravy a provoz nesou daňoví poplatníci. Výtka číslo 3 (Baltazar).

3.    Vydáním rozhodnutí obce 4. 1. 2015 povinný sice nesplnil požadavek, který na něj žadatel měl v bodu 1 žádosti ze dne 5. 1. 2016, ale tento jej bere zpět, protože je doložitelné, že o provozu kaple od září 2009 do června 2015 zastupitelé obce Ludmírov nikdy nejednali a a nerozhodovali a vyjádření obce, že věc projednali zastupitelé obce, byla nepravdivá, protože šlo o rozhodnutí jiného právního subjektu, k jehož platnosti (viz výše), se zastupitelé obce Ludmírov přihlásili až 18. 6. 2015. Toto rozhodnutí je však v rozporu se zákonem, jak bylo uvedeno výše. Tím však není jakkoliv zpochybněno právo vlastníka nakládat se svým majetkem. 

Příloha: rozhodnutí povinného ze dne 4. 1. 2016

Na pravoslavné oslavy narození Jezulátka dne 6. 1. 2016

Dušan Dvořák, správní rada, předseda