Marné touhy snaha

Řízení bohoslužby pod vlivem osla. Ms v Praze 5 A 185/2016 (MK) a 5 A 201/2016 (MK) a 11 A 1/2017

Žaloba na ministerstvo kultury

Stížnost Ústavnímu soudu č.j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28.10.2015 (kaple bod 122) je uvede na ZDE 
Městský soud v Praze
Hybernská 1006/18, 111 21 Praha 1
_____________________________________
V Praze dne 30.12. 2016

Naléhavé


Žalobce: Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6

Zastoupen dle dle ust. § 35 odst. 4 s.ř.s. z důvodu diskriminace správního orgánu ve věci víry, světového názoru, náboženství, odborného smýšlení, zdravotního postižení a postavení členů Konopné církve (dále jen KC) nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s., sídlo Tylova 963/2, 779 00 Olomouc,IČ:266 70 232, vedenou u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. L 6401, korespondenční adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc, zastoupen předsedou společnosti Dušanem Dvořákem

Žalovaný: Česká republika, Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1, IČ: 00023671

Žaloba proti nezákonnému rozhodnutí a nečinnosti správního orgánu v rozhodnutí ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP doručenému do datové schránky zmocněnce žalobce dne 27.12.2016 v součinnosti s žalobami na rozhodnutí MK 51095/2016 OC a MK 62361/2016 OC řešených odmítnutými žalobami MS v Praze č.j. 5 A 185/2016 a 5 A 201/2016

Rozhodnutí žalovaného
Přílohy dle textu
Správní spis
I.
Odůvodnění naléhavosti projednání a upuštění od soudních poplatků
ve smyslu ust. § 56 odst. 1 - 3 soudního řádu správního – viz důkazy

 1. Zástupce žalobce je právním zástupcem fyzických a právnických osob podílejících se na výzkumu asociace Open Royal Academy „Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a členů Konopné církve (KC), kteří jsou dlouhodobě diskriminováni a jsou na nich páchány zločiny proti lidskosti doložené také soudním znalcem a dalšími odborníky a znalci, viz http://soudniznalec.blogspot.cz/

 1. Díky nezákonné činnosti justičních a exekutivních orgánů vedli a vedou čeští členové výzkumu s ČR řadu (trestních) řízení s důkazy o brutálním porušování práva OSN, Evropy a EU a doloženém justičně exekutivním kartelu Českou republikou, aby usvědčení zločinci z řad státních zástupců a soudců konající od roku 2010 již zcela vědomě zločiny dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku doložené soudním znalcem v oboru soudního lékařství nešli do vězení, stejně tak zkorumpovaní a cyničtí premiéři, ministři spravedlnosti, vnitra, policejní prezidenti a nejvyšší státní zástupci zakazující tyto zločiny soudců a státních zástupců vyšetřit stejně jako justice česká a evropská (Evropský soud pro lidská práva č.j. 66981/12, 1332/13, 79490/13, 20049/14, 41264/14, 47921/2014, 57969/2015, 35796/16 a 37746/16, Evropská komise č.j. (CHAP (2012) 00282 a CHAP (2014) 03930). Viz http://www.europe-cannabis.eu/ s doloženými předběžnými otázkami Soudnímu dvoru. Vyjádření Soudního dvora k této justiční korupci ze dne 14. 10. 2015 na http://court-european.blogspot.com/.

 1. Citujme soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha ze dne 11. 5. 2011 policejnímu prezidentovi a podezřelým pachatelům na OS a OSZ Prostějov: „ … (v důsledku konfiskací výzkumu) ….. zemřeli a byli zmrzačeni, okradeni a kriminalizováni nevinní lidé … 90% zkonfiskovaného majetku se ztratilo …“ , důkaz s razítkem soudu na http://vlada-cr.blogspot.com/

 1. Nejen vědeckými studiemi a zkušenostmi členů výzkumu je doložen (vysoce kvalitní a bezpečný) paliativní, ale i kauzální efekt léčby onkologických onemocnění látkami v konopí, který jako první doložil a zveřejnil v roce 1994 prof. Manuel Guzmán (apoptóza buněk rakoviny), viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ Objeveno prvně v roce 1974 v USA, osobně prezidentem Nixonem však byly objevy zakázány publikovat.

 1. Žalobce od roku 2008 jako vedoucí výzkumu mj. dokládal vládě a parlamentu kromě legislativních návrhů civilizovaného řešení a petic (viz http://cannabisterapie-petice.blogspot.com/) důkazy také o úspěšné léčbě diabetes a dalších nemocí látkami v konopí (cca tisíc látek z toho cca 300 léčivých). Přepočtení škody jen na konfiskacích výzkumnické farmy Ospělov v letech 2009 - 2015 jsou dle studie Diabetologického centra cca 5 miliard korun jen na tratných (pouze a jen zdravotnických) výdajích rok po amputaci tzv. diabetické nohy (bez bolestného a sociálního vyloučení, cca 10 tisíc amputací ročně dle UZIS).

 1. Zkorumpovaní ministři spravedlnosti stejně jako nejvyšší státní zástupci a také naprosto zkorumpovaný předseda Ústavního soudu ČR JUDr. Rychetský opakovaně odmítají na zločinecky jednající prolhané soudce Ústavního soudu (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16) podat návrh na kárné/trestní řízení, ve kterých o ochraně zločinecky jednajících pachatelů veřejné moci vědomě lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby předběžné otázky s důkazy o porušování práva EU nepředali Soudnímu dvoru k projednání (důkaz vědomě mylného rozhodnutí č. j. II. ÚS 664/12 zde http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ na které je pak pouze odkazováno přes důkazy zvůle) a odpovědní byli postavení před soud (novelizace technických předpisů výroby konopí nebyly od novely 1. 7. 2004 oznámeny Evropské komisi a jsou dodnes nevymahatelné stejně jako neoznámený zkorumpovaný zákon konopí do lékáren č.50/2013 Sb.). Důkazy viz ústavní stížnosti v letech 2012 -2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/ Odmítnuté kárné podněty (cca 100x) v roce 2016 najdete na http://ustavnisoud.blogspot.com/

7. Stejně zločinecky jedná předseda NS prof. Šámal, PhD., který stížnost za nepodání kárného podnětu na spolupachatele v talárech na NS považuje za právo na právní názor podvodníků v talárech, že země je placatá viz rozhodnutí na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/.

8. Ministři spravedlnosti se stejně jako nejvyšší a vrchní státní zástupci však roky zříkají doložený kartel a korupci jakkoliv kárně/trestně řešit, stejně tak odmítají řešit další doložené opakované nezákonné praktiky a šikany a diskriminace justice a exekutivy vůči členům výzkumu, viz rozhodnutí od roku 2010 do 31.12.2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ a http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/ a http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ a nebo důkazy podložený kárný podnět s desaterem provinění od pastorů KC adresovaný předsedovi NS a ÚS ze dne 22.9.2016 na http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero-karnych-provineni.html

9. Zkorumpovaní ministři zdravotnictví ve věci cannabisterapie (viz žaloba u MS v Praze č.j. 8 A 127/2016 ) dlouhodobě ohrožují zdraví občanů, působí škody na státním rozpočtu a schvalují v rozporu s právem OSN, Evropy a EU nevydávání povolení (licence) k výrobě konopných léčiv (dle § 15 písmeno e) ZoNL. Od 1. 4. 2014 je možné získat (jednu pro ČR) licenci pouze dle § 24 ZoNL k výrobě – monopolizovaného - konopného květu, nikoliv léčiv. Ministři schvalují neoprávněnou a odborně neobhajitelnou monopolizaci (do roku 2015 pouze 4 holandských) genetik léčbě formou vysoce omamného květu konopí (tzv. marihuana) - nikoliv cílených metod transportu léčiva bez možností aplikace neomamných genetik konopí - oznámenou navíc Evropské komisi v naléhavém řízení (notifikace č.j. 2013/0288/CZ) z údajné obavy o zdraví občanů se skutečným prvním výdejem holandského konopného květu v lékárně až za 15 měsíců, schvalují cenu konopného květu v lékárně v limitu konopné vyhlášky přes 50 tisíc Kč/měsíčně (většinou pro invalidy!, druhou alternativou je prý dle zločinců v justici a exekutivě zmrzačení, konfiskace a kriminál), přičemž jde o konopí ve složenínepodložené žádným výzkumem, žádným příbalovým letákem, neprošlé dokonce ani kontrolou kvality dle vyhlášky, jak je v žalobě doloženo a zveřejnila ČT a ČTK. Vrcholem cynismu je pak snaha tento podvod proprat přes zdravotní pojišťovny.

10. Ministři dopravy a zdravotnictví jako gestoři předpisů od roku 2008 (judikatury netrestnosti cannabisterapie) a od roku 2013 (nenotifikovaným politickým ZÁKONEM určené konopí jako lék) zcela ignorují fakt, že rovněž nevyjasněné výklady pojmů vyhlášek a zákona (co znamená a jak se pozná v praxi § 15 písmeno e) ZoNL, jak je určen vzorek konopí měření na obsah THC dle § 2 písmeno d) ZoNL, nebo proč je určen limit THC 2ng/ml v krvi a jinak je řidičům odebírán řidičský průkaz, viz http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/ , když daný limit pouze určuje nejnižší neměřitelnou hodnotu (viz důvodová zpráva) a metabolismus kanabinoidů je odlišný od alkoholu a vyplavuje se u dlouhodobých uživatelů týdny, aniž ovlivňuje psychiku a příbalový leták jediného konopného léku Sativex povoluje řízení automobilu a odborné studie také neovlivnění psychiky dokazují atd. vedou k mnohdy tragickým správním a trestním řízením, viz , Česká televize však roky cenzuruje tyto informace a s požehnáním Rady ČT zapírá roli veřejnoprávního media, aby výše uvedený kartel a zločiny justice a exekutivy pojmenovala a podvodníky a viníky v talárech označila, viz důkazy nahttp://respekt-blog.blogspot.com/

11. Žalobce je v důsledku jednání justičně exekutivního kartelu ve 3. stupni invalidity a přes protesty lékařů, členů výzkumu a soudních znalců, emeritních rektorů universit, vizhttp://bolsevici.blogspot.com/ , je mu ustanovena justicí ochranná léčba (označovaná znalci a lékaři opakovaně za nesmyslnou, nedůvodnou a účelovou), úředně zakázáno pracovat a každoročně od roku 2008 ničen výzkum s lživým tvrzením justičně exkutivní mafie, že konopí je prekurzor, protože jinak by věci rozhodoval Soudní dvůr a celý tento podvod by byl demaskován zákonným soudcem a ČR hradila miliardové náhrady škod.

12. Na sv. Bastilu dne 14. července 2016 cca 400 občanů a 5 nevládních organizací participujících na výzkumu předložilo Ministerstvu kultury ČR se všemi potřebnými zákonnými náležitostmi Návrh na registraci Konopné církve, viz http://konopnacirkev.cz/. Žalobce jako Velekněz KC je zmocněncem KC.
13. Diskriminační jednání žalovaného sahá k rozhodnutím od nového roku, kdy nejprve označoval KC a konopí za kriminální aktivitu a ohrožování občanů, aniž vůbec věděl a znal, co tvrdí za bludy i legislativně, v rozhodnutí k zastavení registrace žalovaný použil pouze plané ideologické ornamenty plné nafintěných slov, aniž by použil jediný zákonný důvod, následně bez rozpaků přiznal projednání návrhu na registraci lhůtu nad maximálně možných 60 dní. Diskriminaci spatřuje žalobce rovněž v tom, že zatímco žalovaným již registrované církve mají své svaté texty s obsahy vyzývaní k zabíjení jinověrců (například ŘK církev v tzv. bibli), přesto je žalovaný v rozporu se zákonem včetně § 5 zákona o církvích registroval a jejich náboženskou dogmatiku, symboliku, rituály a rity pak vkládá v rozhodnutích od nového roku do povinnosti žalobce, stejně tak je uvedena v napadaném rozhodnutí.
14. Spirituální aspekty konopí jsou přes dva tisíce let staré, členy církve oslavované a církev je i dle své historické role právním řešením, jak chránit členy sboru sdílené hodnoty a také útvarem chránícím trpící před cynickými zločinci, pro které je málo 15 žádostí o policejní ochranu podaných v letech 2009 – 2015 ministrům vnitra a policejním prezidentům. Viz http://ministr-vnitra.blogspot.com/
15. S ohledem na fakt, že členové KC včetně žalobce vydali stovky tisíc korun za soudně znalecké analýzy a posudky dokládající zločiny justice a exekutivy, viz http://konopijelek.blogspot.com/, právní pomoc a advokátní zastoupení a v dané věci jde (naléhavě) o život a (ne) poškození zdraví občanů včetně života a zdraví žalobce, je soud laskavě žádán opustit od soudních poplatků a projednat věc přednostně jako věc velmi naléhavou. Pokud jde o majetky a příjmy žalobce, ten kromě invalidního důchodu, předmětné nemovitosti Ospělov 6 a stomilionových pohledávek za zničený výzkum jiné majetky nemá.

II.
Odůvodnění žaloby na nezákonné rozhodnutí a průtahy, důkazy
16. Žalovaný rozhodl o registraci po 5 měsících od podání návrhu a 4 měsících trvajícím rozkladovém řízení, což je jednoznačně důvod k označení rozhodnutí jako nezákonné v důsledku nečinnosti .
17. Pokud je návrh na registraci právnických osob standardně registrován po doložení všech zákonných náležitostí do 5 dnů, u návrhu na registraci církve lze pravděpodobně očekávat standardních 30 dní, což ostatně v předchozích žalobách žalovaný sám potvrdil Takové jednání žalovaného, kdy se v řízení trvajícím přes 5 měsíců nezmůže k jedinému zákonnému argumentu a registraci označí za zjevně nedůvodnou a pomáhá si ideologickými floskulemi, nelze označit jednání žalovaného jinak než jako nezákonné z důvodu vědomě nezákonného (nepřezkoumatelného) rozhodnuti.
Rozhodnutí žalovaného ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP navrhujeme zrušit v celém svém rozsahu a registrační řízení s KC rozhodnout – nařídit soudem, neboť
 • Rozhodnutí nectí právo náboženské svobody garantované zákonem o církvích a náboženských společnostech, tak čl. 16 odst. 1 a 2 Listiny základních práv
 • Rozhodnutí vůbec nesledovalo splnění/nesplnění zákonodárcem uvedených kritérií pro registraci dle ust. § 10 zákona o církvích a náboženských společnostech, a neuvedlo ani žádné okolnosti vylučující založení církve dle ust. § 10 anebo snad § 5 zákona o církvích a náboženských společnostech a nebylo řádně odůvodněno a je tedy nepřezkoumatelné, tzn. nezákonné.Demagogická tvrzení žalovaného o pravých a nepravých církvích a údajném uctívání návykových látek žalobcem a cca dnes 500 členy KC je ukázkovým příkladem zvůle. Kdepak taková nepravdivá tvrzení žalovaný v ústavě KC nalezl?
 • Rozhodnutí zcela účelově vytrhává věty Základního dokumentu a Ústavy KC z kontextu a redukovalo jejich smysl v rozporu s doloženými fakty. Nelze doložit, viz např. modlitba, že by KC vnímala boží podstatu konopí jen vůči Cannabis sativa s vysokým obsahem omamného kanabinoidu THC, když teologickou jistotu Cannabis KC opěvuje ve všech sférách kanabinoidního vlivu. Stejně tak nelze doložit, že by KC boží podstatu konopí zredukovala pouze na prospěch, natož jen medicínský prospěch, který tvoří toliko jen max. 5 – 10 % z primárního prospěchu národohospodářského a celospolečenského. (Pozn. od roku 2014 též ČR uznaného prospěchu zahradnického dle vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb. zapracované po kritice velekněze do zákona až po 50 letech do notifikovaného předpisu č. 273/2013 Sb. s klíčovou změnou § 5. ODST 5 ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH uvedené následně v databázi TRIS jako každá novelizovaná norma s povahou technického předpisu dle Směrnice 98/34/ES, což se od vstupu do EU nestalo ani v případě novely č. 50/2013 Sb. a předpis je nevymahatelný - A STÁTEM ORGANIZOVANÉ ZLOČINY VĚDOMĚ NEZÁKONNÉ).
 • Žalovaný tak důkazně jednal v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.“

Důkaz: správní spis k registraci KC

III.
Petit
Rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 22.12. 2016 pod č. j. MK 78898/2016 OLP se jako nezákonné ruší v celém svém rozsahu a žalovanému se nařizuje ve lhůtě do 3 dnů od doručení rozhodnutí soudu registrovat Konopnou církev dle předložené dokumentace dne 14. 7. 2016 a dvou dodatků.
Žalovaný je povinen do 3 dnů od doručení rozhodnutí soudu uhradit žalovanému náklady tohoto soudního řízení.
Žalovaný je povinen (exekučně) uhradil žalobci 500.000,- Kč, pokud žalovaný rozsudek soudu byť jen zčásti ve stanovené lhůtě nesplní a žalovaný jej na toto jednání písemně upozorní. • Přílohy – důkazy justičně exekutivního kartelu v letech 2004 -2016Dušan Dvořák, MMCA, v.r.