Marné touhy snaha

Krajský soud v Brně - žádost o informace

Žadatel o informace: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1. 1962, trvale 798 55 Ospělov 6, doručovací adresa dusan.dvorak@konopijelek.cza doručovací adresa zmocněnce dle ustanovení o.s.ř. a s.ř.s. k ochraně diskriminovaných (Cannabis is The Cure,z.s., člen asociace Open Royal Academy) je openroyalacademy@gmail.com

Krajský soud v Brně - žádost o informace
a Ústavnímu soudu v Brně prosím přiložit k sp.zn. IV.ÚS 3238/16  a Krajskému soudu v Olomouci přiložit ke sp. zn. St. 6/2016, St. 9-10/2016 a St. 14/2016

Žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. a přiřazení podání ke spisovým značkám, k nímž směřuje žádost o informace z důvodů naléhavosti žaloby

Vážená paní, vážený pane

1) Krajský soud v Olomouci mne a mého zmocněnce informoval formou usnesení sp. zn. 72 A 30/2016 dne 18.10.2016, že předal Vašemu soudu moji žalobu na Krajský úřad Olomouckého kraje k vyřízení proto, že v žalobě na správní orgán je prvoinstančním správní orgánem Městský úřad Konice, který je ve Vaší působnosti. Sdělte proto prosím a rozhodnutí zašlete elektronicky na obě adresy a následně přiřaďte k předmětnému spisu v příloze uvedené důkazy. Pod jakým číslem jednacím vedete u vašeho soudu žalobu Dušana Dvořáka (žadatele o informace) na Měu Konice a Krajský úřad u KS V Brně?

2) Když předseda Krajského soudu v Brně v minulém měsíci odmítl podat kárný podnět na osoby důvodně podezřelé ze závažných zločinů a to formou organizovaného zločinu, neoznámení trestného a činu a jeho nadržování, který spolupachatelé na OSZ a KSZ v Brně a VSZ v Olomouci a NSZ v Brně odmítají šetřit (předseda OS Prostějov Vrtěl a soudkyně OS Prostějov Otrubová - důvodně podezřelý opakovaný pachatel, vedoucí OSZ Prostějov Kezniklová a st. Zástupce Černík), podává se stížnost nebo odvolání na rozhodnutí předsedy KS Brno prostřednictvím KS Brno, nebo se adresuje přímo předsedovi Vrchního soudu v Olomouci? Sdělte prosím, které ustanovení kterého předpisu tento opravný prostředek určuje?

3) Pod jakým číslem jednacím vedete stížnost advokáta Milana Popelky zastupujícího Dušana Dvořáka na rozhodnutí soudkyně Otrubové z OS Prostějov sp. zn. 0 Nt 820/2011-309 ze dne 29. 8. 2016, ve kterém mj. nerespektovala opětovně rozsudek Nejvyššího soudu 3 TZ 1/2012 a mj. ani zde a v této explicitně doložené justiční korupci dané soudkyně - nebyl předsedou KS Prostějov a KS Brno důvod ke kárnému řešeni ? Pokud již bylo v této věci rozhodnuto, toto sdělte.

Přiložte proto prosím níže uvedené přílohy adresované ministerstvu zdravotnictví a dopravy jako důkaz protiprávního jednání při žalobě na MěU Konice a Krajský úřad Olomouckého kraje a stížnosti na soudkyni Otrubovou kriminalizující výzkum Konopí je lék od roku 2010 do roku 2016 opakovaně, neboť kdyby tato důvodně podezřelá pachatelka Otrubová označená soudním znalcem již 11.5.2011 společně se státním zástupcem Černíkem pachatelem zločinu, při kterém došlo k zabití a zmrzačení občanů ve výzkumu a 90% majetků se ztratilo, tak by žaloba na Krajský úřad a MěU Konice a odvolaní na rozhodnutí předsedy KS Brno nebylo podáváno a právní stránka věci dávno vyjasněna.


Děkuji, Dušan Dvořák

V Olomouci dne 2.11.2016

Přílohy ministerstvu dopravy a zdravotnictví k řízením u KS Brno

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com  


Věc: odvolání proti rozhodnutí  ministerstva dopravy čj. 518/2016-072-Z106/6 doručeného na naši podatelnu 1.11.2016, viz níže 


Odvolání prosím přiřaďte k našemu odvolání na nevydání informací č.j. 55621/2016-MD-CKDP , neboť nejméně v žádosti číslo 3 níže je povinným ministerstvo dopravy a nikoliv ministerstvo zdravotnictví, jak je v rozhodnutí  čj. 518/2016-072-Z106/6 uvedeno 

Žádáme laskavě, aby odvolání mohlo být zasláno takto elektronicky, neboť si nás úřady přehazují jako horkou bramboru a peníze za poštovné měříme za ty roky na desítky tisíc korun a naše elektronická adresa je ministerstvu  známa a jsme vedeni ve veřejném rejstříku 

Děkujeme za pochopení

V Olomouci dne 2.11.2016 

Dušan Dvořák, MMCA
Předseda správní rady 


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com  


Protože ministerstvo dopravy vás opětovně označilo povinným - viz níže - sdělte 'SUKL a MZ ČR" ze zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.


sdělte tyto informace:
1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 

2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 

3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 


V Olomouci dne 2.11.2016 


Dušan Dvořák, předseda správní rady 

Dne 1. listopadu 2016 10:16 <jana.klenotova@mdcr.cz> napsal(a):
Cannabis is The Cure z. s.
Tylova 963/2
779 00 Olomouc

Doručovat:
Open Royal Academy
Přichystalova 180/14
779 00  Olomouc                                          e-mail: openroyalacademy@gmail.comNaše čj. 518/2016-072-Z106/6

Věc Žádost o informace -odpověď k bodu 2

Vážení,
Ministerstvu dopravy byla doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(dále jen „InfZ“), která byla součástí podání stížnosti proti způsobu vyřízení žádosti o informace ze dne 17. 9. 2016. Toto podání bylo doručeno na ministerstvu dne 26. 10. 2016 a zaregistrováno podatelnou pod č.p. 55621/2016-MD-CKDP. V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

V samostatném řízení dle zákona o informacích rovněž sdělte tyto informace:

1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 

2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 

3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 


Ministerstvo dopravy na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů k Vaší výše uvedené žádosti přípisem ze dne 31. 10. 2016, čj. 518/2016-072-Z106/4 žádost v bodě 1 a 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ bez dalšího odložilo, neboť se požadované informace vztahují k působnosti Ministerstva zdravotnictví.


K bodu 2 žádosti Ministerstvo dopravy sděluje, že státním orgánem odpovědným za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil,  je Ministerstvo zdravotnictvíToto ministerstvo je gestorem (viz § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). K tomu Vám zasíláme přílohy této vyhlášky, které vše potvrzují.

S pozdravemJakub Stadler
ředitel Odboru komunikace