Marné touhy snaha

Krajskému soudu v Brně

Krajský soud v Brně
sp. zn. 22 A 70/2016


Věc: další důkazy netrestnosti jednání žalobce - odborná studie o obsahu kanabinoidu THC v krvi u chronických uživatelů konopných léčiv (drog), dále rozhodnutí SUKLu a MZ ČR a rozhodnutí ministra dopravy

Žalobce:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962
798 55 Ospělov 6

Zastoupen :
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Tylova 963/2, 77900 Olomouc
doručovací adresa poštou
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Žalovaní:
Městský úřad v Konici a Krajský úřad v Olomouci


I. Odborná studie
V příloze zasílám odbornou studii (T., Páleníček, M., Horáček, J. Časový profil hladin THC v krevním séru u rekreačních a chronických kuřáků marihuany po akutním užití drogy – implikace pro řízení motorových vozidel. Soudní lékařství, 2014, roč. 59, č. 1, s. 2-6. ISSN: 0371-1854). Žalobce odkazuje zejména na závěr studie který dokládá, že chroničtí uživatelé budou mít detekovatelné THC v krvi vždy (bylo naměřeno až 16 ng THC po 24 hodinách!) kvůli odlišnému metabolismu a vyplavování THC z tukové tkáně, kam se THC usazuje, dále pak existují velmi významné rozdíly THC v individuálních případech.

II. rozhodnutí SUKL, ministerstva dopravy u a ministra dopravy
V příloze uvedená rozhodnutí MZ ČR ze dne 10.11.2016 č.j. MZDR 63966-2016-2-MIN-OVA a rozhodnutí SUKLu ze dne 24.11.2016 č.j. SUKL 2777491/2016 dokládají důkaz, že ani MZ, ani SUKL neví, jaké hladiny THC má řidič po užití konopného léku, ač již soudu doložený příbalový leták řízení vylučuje pouze na začátku terapie a v případě nežádoucích reakcí a SUKL sděluje, že připravuje odpověď, kdo je za tyto protichůdné a občany i státní orgány matoucí informace veřejnosti odpovědný! Odpověď SUKLu bude soudu zaslána, stejně jako odpověď ministra dopravy z odvolacího řízení, ve kterém je dne 14.11.2016 napadáno nedoložení informace – stanoviska a je žádáno zcela explicitně sdělit, zda musí každý řidič s presumpcí viny a v rozporu s čl. 4 LZPS a § 2 přestupkového zákona projít při zjištění limitu 2 ng THC/ ml krve přestupkovým řízením doplněným případně o znalecké zkoumání, což by však odporovalo doporučením na příbalovém letáku u konopného léčiva, nebo se domnívá, že MZ ČR, ev. SUKL byl a je povinným pro takovéto řidiče vydat samostatné oprávnění k užívání konopných léčiv pro případ dopravní kontroly policií, která by jej (na základě jakého předpisu ministerstva dopravy?) zbavila obvinění.

V přiloženém rozhodnutí ministra dopravy ze dne 16.11.2016 č. j. 8/2016 – 040-S106/2 je doloženo naprosto účelové jednání ministerstva odporující čl. 4 LZPS a nezneužívání předpisů k jiným účelům, které bez jediného důkazu o fundovánem určení limitu 2 ng THC/mil. krve rozhodlo, že limit THC je vytvořen na základě odborného poznání, když jediným důkazem je z doložené důvodové zprávy toliko to, že jde o nejnižší měřitelnou hodnotu THC v českých laboratořích a už vůbec není doloženo to, že tento limit (paušálně vždy) znamená negativní změnu schopností řídit vozidlo, což již soudu do spisu doložené zahraniční studie zcela vyloučily u pravidelných uživatelů konopných produktů a léčiv!


III. Porušení LZPS, přestupkového a trestního zákoníku
paušalizujícím tvrzením o limitu 2 ng THC při současném politickém schválení
konopných léčiv dokonce zákonem č. 50/2013 Sb. nevylučující schopnost řízení

Na základě zjištění obsahu THC v krvi OČTŘ určí, zda bude řidič stíhán za dopravní přestupek podle § 125c odst. 1 písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (limit od 2 ng THC/ ml krve dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 ), nebo zda dané jednání již naplňuje skutkovou podstatu trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (limit od 10 ng THC/ml krve dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp.zn. 7 Tdo 979/2015).

Z výše uvedeného paušalizující tvrzení o limitech THC pro přestupek a trestný čin vyplývá (po nejméně 20 letech znalostí zcela odlišného metabolismu kanabinoidů) - a naznačuje to i závěr (poslední odstavec) výše uvedené a doložené odborné studie - , že takový výrok postrádá naplnění materiálního znaku přestupku, neboť ten – jak je ve studii uvedeno - nemůže být odvozen tolik od množství THC v krvi.

Žalovaný tak důkazně jednal v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.

Žalovaný rozhodoval na základě toho, že se domníval, že v Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 vláda zohlednila odborná stanoviska, což má velmi daleko k nestrannosti, presumpci neviny i zásadě in dubio pro reo. Viz rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, č. j. 7 As 83/2010 – 63: „V řízení o přestupku se proto nelze spokojit s tím, že skutečnost, že obviněný se dopustil přestupku se jeví být pravděpodobnou, či dokonce nejpravděpodobnější, verzí skutkového děje. Existuje-li pochybnost, tj. ne zcela nepravděpodobná možnost, že se skutkový děj odehrál jinak než tak, že naplňuje všechny znaky skutkové podstaty přestupku, nepřipadá shledání viny spácháním přestupku v úvahu (in dubio pro reo)“ Důkazní břemeno k prokázání, že deliktního jednání se dopustil obviněný z přestupku, přirozeně nese správní orgán.“


27.11.2016


Dušan Dvořák, MMCA, žalobce, předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s.