Marné touhy snaha

Městský úřad Konice Odbor dopravy dne 19.4.2016 a reakce na výzvu


Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6


Městský úřad Konice
Odbor dopravy
Masarykovo nám. 27
79852 Konice


Věc: Reakce na oznámení a výzvu  ze dne 19.4.2016 č.j. KON 4335/2016 a KON 4337/2016 obdržené dne 2.5.2016

1)   K výzvě: Potvrzuji zaslané důkazní materiály.
2)   K oznámení: V souladu s § 118c odst. 2 a) vás žádám řízení okamžitě zastavit pro nepříslušnost a vydat neoprávněně zadržený ŘP.
3)   Odůvodnění:
4)   Dle § 6 odst. 1) občanského zákoníku má každý (včetně policie, zde dvojnásob) povinnost jednat v právním styku poctivě. Dle odst. 2 nesmí nikdo těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.  Analogická ustanovení doufám platí i ve veřejném právu.
5)   Domnívám, že pokud bude řízení pokračovat, může dojít k naplnění některých ustanovení zákona o přestupcích dle ustanovení § 21 odst. 1 b), 1 c) nebo 1 g), protože mi byl  ŘP odebrán v rozporu se zákonem
6)   Dle § 118b odst. 1 zákona o silničním provozu je policista oprávněn odebrat na místě ŘP z taxativně uvedených důvodů v § 118a odst. 1 písm. a) až h). Ani jeden z důvodů uvedených v zákoně nebyl naplněn.
7)   Na základě jaké právní skutečnosti tedy správní orgán koná a je v tuto dobu držitelem mého ŘP mi není známo. Zahájit řízení na nezákonných postupech kohokoliv, nejen policie, je dle mého názoru nepřípustné pro absenci právního titulu, kterým bylo řízení převedeno z policie ke správnímu řízení.
8)   Pokud snad správní orgán není totožného názoru a nevydá ŘP, nechť dle zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné lhůtě určí, které konkrétní ustanovení § 118a odst. 1 písm. a) až h) bylo porušeno.
9)   K možnosti odebrání ŘP dle ustanovení § 118 a odst. 1 písm. c), které však sama policie jako důvod odebrání ŘP neoznačila, jsem se vyjádřil ihned a následně i písemně a obšírně s důkazy – viz výzva, policií uvedené uvedenému zdůvodnění, že k odebrání došlo dle § 118a odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu jsem se rovněž vyjádřil a je zpochybněno doloženými důkazy.

S pozdravem

Dne 2. 5. 2016                                      Dušan Dvořák