Marné touhy snaha

Policie ČR Konice k odebrání ŘP dne 18.4.2016 č.j. 520050-3/ČJ-2016141211

 

Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 

Okresní státní zastupitelství Prostějov
na vědomí GIBS Olomouc

Věc: Stížnost na vědomě nezákonný postup Policie ČR doložený rozhodnutím policie dne 18.4.2016 č.j. 520050-3/ČJ-2016141211 – viz příloha

Odůvodnění: Dne 15.4.2016 jsem vyzval policii k navrácení nezákonně zadrženého řidičského průkazu – viz níže v příloze (Policie ČR Konice ze dne 15.4.2016 č.j. KRPM-51906/PŘ-2016- 141211) a policistům jsem dodal níže uvedenou právní argumentaci a žádal zastavení přestupkového řízení. Nezastavení přestupkového řízení není touto stížností napadáno.
Přes právní poučení Policie ČR Konice dne 18. 4. 2016 č. j. 520050-3/ČJ-2016141211 v rozporu s důkazy a zákonem s odkazem na § 118a odst. 1 písmeno d),  zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu odmítla ŘP průkaz vrátit, což je vědomá a účelová nezákonná manipulace s důkazy.
Dané ustanovení v § 118a odst. 1 písmeno d) uvádí, že se daný člověk d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem.
Jak lze doložit ze spisu, nejenže jsem neodmítl provést zkoušku na všechny látky, ale byl jsem s policií i na testech v Prostějově. Čili neexistuje právní titul, na základě kterého mi byl ŘP odebrán. Žádám OSZ zakročit a přikázat polici jednat v souladu se zákonem.

Informujte mne prosím o přijatých opatřeních. 

Všechny skutečnosti jsou doloženy v přílohách.

Dne 18. 4. 2016              Dušan Dvořák, MMCA
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov

Přestupková komise v Konici

Věc: Důkaz do spisu k přestupkovému řízení - vědomě nezákonný postup Policie ČR Konice doložený rozhodnutím policie dne 18.4.2016 č.j. 520050-3/ČJ-2016141211 – viz příloha

Odůvodnění: Dne 15.4.2016 jsem vyzval policii k navrácení nezákonně zadrženého řidičského průkazu – viz níže v příloze (Policie ČR Konice ze dne 15.4.2016 č.j. KRPM-51906/PŘ-2016- 141211) a policistům jsem dodal níže uvedenou právní argumentaci a žádal zastavení přestupkového řízení. 

Přes právní poučení Policie ČR Konice dne 18. 4. 2016 č. j. 520050-3/ČJ-2016141211 v rozporu s důkazy a zákonem s odkazem na § 118a odst. 1 písmeno d),  zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu odmítla ŘP průkaz vrátit, což je vědomá a účelová nezákonná manipulace s důkazy. 

Dané ustanovení v § 118a odst. 1 písmeno d) uvádí, že se daný člověk d) se odmítl na výzvu policisty podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem.

Jak lze doložit ze spisu, nejenže jsem neodmítl provést zkoušku na všechny látky, ale byl jsem s policií i na testech v Prostějově. 

Čili neexistuje právní titul, na základě kterého mi byl ŘP odebrán a celé přestupkové řízení je od počátku zatíženo nezákonným postupem policie.


K níže uvedenému návrhu na zastavení přestupkového řízení ještě dodávám:

Při dnešní legislativě jsou limitní 2ng/ml THC v krvi (imit je dán Odborným stanoviskem České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie), kdy je údajně řízení motorového vozidla negativně ovlivněno a je ohrožen veřejný zájem. Nejenže trest může být udělen toliko na základě zákona a nikoliv na stanovisku o limitu THC v krvi od nevládní organizace (čl. 39 LZPS), ale především ovlivnění psychických schopností po užití kanabinoidů je dáno osobní zkušeností a délkou užívání konopných produktů. Viz příbalový leták britského konopného produktu Sativex (cca 25 tisíc Kč/měsíčně za doporučenou měsíční terapeutickou dávku), kdy zákaz řízení platí toliko pro prvouživatele, následně si tělo na kanabinoidy navykne a nedochází ke změně psychických funkcí negativně ovlivňujících řízení motorového vozidla, https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray Jak jsem uvedl, jsem dlouhodobým uživatelem konopí a jeho produktů, kdy indikace mého onemocnění odpovídá vyhlášce 236/2015 Sb., leč cena až 50 tisíc Kč/měsíčně je pro mne zhola nedostupná. S ohledem na fakt, že kanabinoid THC může být uložen v tukových tkáních dva i více měsíců a následně se (nikoliv jako psychoaktivní prvek) vyplavuje do krve, nelze tvrdit, že daný analyzovaný vzorek je psychoaktivní. Za této situace bych v právním náhledu policie byl vždy obviněn a odsouzen z přestupku či dokonce trestného činu a nesměl řídit automobil a byl bez motorového vozidla. Avšak neexistuje důkaz, že bych mohl ohrozit veřejný zájem, než paušalizující tvrzení o obsahu látky v testu a z toho plynoucího obecně formulované nebezpečí. Ilustrativní příklad k mé váze: Cca po 3 hodinách po vypití 10 stupňového piva mohu podle zákona řídit automobil, neboť hladina alkoholu v krvi je odpovídající nulové toleranci. Zhruba až max. 3 hodiny trvá psychoaktivní vliv jednoho průměrného jointu (cca 1/4 gramu a cca 10% THC) s tím, že vnímání i prožívání je tím více nesoustředěnější a nekoncentrovanější, čím méně je tělo na kanabinoid THC navyklé. Analogická situace je i u aplikace čípkem a jinými metodami. Přestože již po 3 hodinách po užití je tělo a mysl plně koncentrované, na rozdíl od alkoholu, který je játry zcela metabolizován, metabolizace kanabinoidů takto neprobíhá.  Biologický poločas rozpadu nemá s psychoaktivitou nic společného: Odhady hodnot plazmatického poločasu THC jsou 20 – 57 hodin u náhodných uživatelů kanabinoidů, odhady pro chronické uživatele jsou v rozmezí 3 – 13 dní. Poločas vylučování THC (a jeho metabolitů) je 10 – 40 hodin. U chronických uživatelů se do 3 dnů se vyloučí ¾ látky, většinou stolicí (40%) a močí (30%). Zbývající THC je akumulován v tukových tkáních a pomalu se uvolňuje až po řadu týdnů. U příležitostných uživatelů je THC prokazatelné v moči řádově ve dnech, u chronických uživatelů až jeden měsíc po poslední dávce (Hrdina, V., Hrdina, R., Jahodář, L., Martinec, Z., Měrka, V.: Přírodní toxiny a jedy. Galén, 2004, ISBN 80-7262-256-0, Miovský,, M. a kol. : Konopí a konopné drogy, Grada, 2009,  ISBN 978-80-247-0865-2).


Informujte mne prosím o přijatých opatřeních.

Všechny skutečnosti jsou doloženy v přílohách a s ohledem na jednoznačnou identifikaci odesilatele v přílohách, není podnět zaslán s ověřeným podpisem.

Dne 18. 4. 2016              Dušan Dvořák, MMCA

cc


cc


Výzva k vydání nezákonně zabraného ŘP dne 15.4.2016 Policií ČR Konice č.j. KRPM-51906/PŘ-2016- 141211 a k zastavení přestupkového řízení  pro doložené důkazyDušan Dvořák, MMCA, 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6Policie ČR,  Masarykovo nám. 36, 798 52 Konice

Tel: 974 781 711   E-mail : pv.oo.konice.stsl@pcr.czVěc: Výzva k vydání nezákonně zabraného ŘP dne 15.4.2016 Policií ČR Konice č.j. KRPM-51906/PŘ-2016- 141211 a k zastavení přestupkového řízení  pro doložené důkazy 


Odůvodnění: Dnes 15. 4. 2016 mi Policie ČR Konice i přes mé právní poučení odebrala řidičský průkaz. Důkazem je scan v příloze s názvem Potvrzení o zadržení ŘP č. j. KRPM-51906/PŘ-2016- 141211.

Přikládám proto v příloze Právní poučení pro č. j. KRPM-51906/PŘ-2016- 141211
 

Vzhledem k velmi korektnímu a velkorysému jednání ze strany police nepodávám tímto stížnost, leč žádám laskavě, aby mi byl ŘP neprodleně navrácen na místě neoprávněného odebrání, tzn. na adrese 798 55 Ospělov 6 nejpozději do soboty 16. 4. 2016 do 12.00 hod.  


Na odeslání této výzvy emailem z adresy dusandvorak@seznam.cz  proto Policii ČR v Konici telefonicky upozorním do 15. 4. 2016 do 21.00 hod. z telefonního čísla 774 723 261. 


Výzva k zastavení řízení:  Že je mi lékařem předepisován cannabis je doloženo možná prvním rozhodnutím lékaře v ČR ze dne 3. 12. 2014 (MUDr. Přikrylová) po spuštění elektronického receptu k výdeji konopí v lékárně, dále také rozhodnutími lékařů ze dne 2. 5. 2011 (MUDr. Táborska a MUDr. Novák). Obě rozhodnutí přikládám v příloze


Vzhledem k tomu, že u konopných léčiv (viz např. příbalový leták léku Sativex, https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray )  je u řízení dopravních prostředků zakázáno pouze prvouživatelům (neboť následně jsou naopak lepšími řidiči než bez daného léčiva) - a jak jsem doložil, jsem dlouhodobým uživatelem konopných léčiv- , žádám oprávněně o zastavení celého přestupkového řízení z důvodu naplnění ustanovení § 2 odst. 2 písmeno b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.


Děkuji a jsem s pozdravem


Dušan Dvořák, MMCA


 


Příloha – právní poučení pro č. j. KRPM-51906/PŘ-2016- 141211

Policie ČR může řidičské oprávnění podle zákona o silničním provozu na místě zadržet (forma předběžného opatření) pouze za těchto zákonem vyjmenovaných konkrétních situací. Více viz právní analýza.
Dne 15. 4. 2016 JUDr. Tomáš Beran: Řidičský průkaz a jeho 1) odebrání a 2) zadržení na http://occupycannnabishempstreet.blogspot.com/

 

Řidič má na místě oprávněně odebrán ŘP:

  • zavinil dopravní nehodu, kde došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví, nebo má policie podezření, že takovýto skutek řidič zavinil
  • ujel z místa dopravní nehody, na které měl účast
  • byl při dopravní nehodě pod vlivem alkoholu
  • po dopravní nehodě se odmítl podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření
  • odmítl se v případě podezření na návykové látky podrobit testu
  • neměl při dopravní nehodě patřičné řidičské oprávnění - např. zaviní dopravní nehodu na motocyklu a má řidičské oprávnění pouze na auto
  • řídil v době, kdy měl zákaz činnosti a neměl řidičský průkaz odevzdaný
15.4.2016  JUDr. Tomáš Beran:  Řidičský průkaz a jeho 1) odebrání a 2) zadržení


Řidičský průkaz lze podle platné právní úpravy odebrat pouze v následujících případech:1) Dopustí-li se řidič trestného činu, např. ublížení na zdraví(§221 TZ), ohrožení pod vlivem návykové látky(§201 TZ), obecného ohrožení(§179 TZ). Soud řidiči v tomto případě může uložit trest zákazu činnosti v rozmezí jednoho roku až deseti let.

2) Dopustí-li se řidič během 12ti po sobě následujících měsíců nejméně 3x přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu §22 odst.1 písm. a) a b) zákona č. 200/1990 Sb., přestupcích, tím, že:

a)překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 30km/h a mimo obec o 50km/h,

b)projede křižovatkou na červenou,

c)předjíždí na přechodu pro chodce nebo předjíždí způsobem, který ohrožuje chodce, protijedoucí řidiče nebo řidiče, před něž se zařazuje při předjíždění,

d)nedá přednost v jízdě,

e)vjede na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem zakázáno.

Za kterékoli tři výše uvedené přestupky spáchané během jednoho roku, může obecní úřad obce s rozšířenou působností odebrat řidiči řidičský průkaz až na 6 měsíců. Jednotlivé přestupky se sčítají tak, jak jsou. To znamená, že řidič nemusí jet 3x na červenou, ale stačí jet na červenou jednou, jednou jet rychle a jednou špatně předjíždět a je to.

3) Způsobí-li řidič dopravní nehodu, kterou je povinen nahlásit - §22 odst.1 písm.c) zákona o přestupcích -, může obecní úřad obce s rozšířenou působností odebrat řidičský průkaz až na dobu jednoho roku.Zde si povšimněte výrazu "kterou je povinen nahlásit". Pokud totiž řidič způsobí dopravní nehodu, kterou není povinen nahlásit, toto ustanovení se na něho nebude vztahovat. Bude mu hrozit pouze pokuta do 2000 Kč (na místě dokonce jen do 1000 Kč) podle §22 odst.1 písm. f) z.o přestupcích.

Případy, kdy je řidič povinen nehodu nahlásit, jsou ovšem velice široce formulovány. Stručně řečeno, dopravní nehodu, kterou řidič není povinen nahlásit a za kterou mu nehrozí odebrání řidičského průkazu, je případ, kdy není nikdo zraněn nebo usmrcen, zároveň nesmí dojít ke zjevné škodě na zúčastněných vozidlech a přepravovaných věcech vyšší než 20000 Kč, účastníci se musí shodnout na tom, čí to byla vina a nesmí být poškozen majetek třetí osoby(např. značka, sloup nebo strom). Blíže k této otázce viz článek „Omyly a mýty při dopravních nehodách“).

4) Způsobí-li řidič dopravní nehodu jako řidič vozidla hromadné dopravy osob, může mu obecní úřad obce s rozšířenou působností odebrat řidičský průkaz na dobu dvou let.

5) Dopustí-li se řidič přestupku tím, že řídí pod vlivem alkoholu nebo je-li z toho podezřelý a odmítne se podrobit zkoušce přítomnosti alkoholu v krvi - §30 z.200/90 Sb. Za řízení pod vlivem alkoholu nebo nedání krve lze odebrat řidičský průkaz až na dva roky.

Zadržení řidičského průkazu - §95 z.361/2000 Sb.:"V rámci řízení o podmínění, omezení nebo odnětí řidičského oprávnění může příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout o pozastavení řidičského oprávnění jako o předběžném opatření podle zvláštního právního předpisu (§43 z. o správním řízení)."


Nutno podotknout, že jediným orgánem, který toto zadržení může vyslovit, je obecní úřad obce s rozšířenou působností. To znamená, že i v případě, kdy policie zastaví řidiče, nechá ho nadýchat, aby se přesvědčila, zda neřídí pod vlivem alkoholu a on skutečně řídí, nemůže policie zadržet jeho řidičský průkaz. Nicméně policista může "zabránit v jízdě řidiči, pokud by pokračování v jízdě znamenalo ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích" a pokud bude řidič dost opilý, policista by se pod toto ustanovení mohl vejít. Samozřejmě na řidičský průkaz nedosáhne, ale jednoduše řidiči přikáže, aby auto nechal stát, kde je a šel domů po svých. Otázkou zůstává, zda mají obecní úřady obcí s rozšířenou působností nějakou stálou službu, která bude o těchto předběžných opatřeních rozhodovat. Pokud ne, může docházet k případům, kdy řidič bude přistižen např. v pátek o půlnoci, jak řídí opilý, obecní úřad obce s rozšířenou působností bude úřadovat až od pondělí a tak může řidič jezdit ještě celý víkend, protože přes víkend nebude nikdo, kdo by mu pravomocně řidičský průkaz zadržel.

JUDr. Tomáš Beran 

-----------------------------------------------------------