Marné touhy snaha

Podklady pro PK MěU Konice

Úvodem k níže uvedenému nařizujícímu rozhodnutí KÚOK
KÚOK dne 18.11.2015 pod č.j. KUOK 101712/2015 doložil (rozhodnutí uvedeno ZDE), že jednáním ve smyslu správního řízení se míní
1) Odvolací/stížnostní řízení žádosti o informaci (povinného)
2) Vydání stanoviska (povinného) při žádosti o informaci
Obec Ludmírov dne 4.1. 2016 v rozhodnutí k žádosti o informace uvedla, že zákonným limitem (dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích) k projednání petice zastupitelstvem obce jsou dle počtu občanů obce 3 občané podepsaní na petici (rozhodnutí uvedeno ZDE)
Obec Ludmírov dne 7.12.2015 uvedla, že byla o petici občanů žádající v roce 2012 zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově informována (rozhodnutí uvedeno ZDE), když počet občanů obce Ludmírov řádně podepsaných se všemi identifikačními daty na petici z roku 2012 (petice uvedena ZDE) dvojnásobně překračoval zákonný limit k projednání petice zastupitelstvem (celkem 7 občanů z 60 petendů) a podavatelům petice nebyly obcí nikdy sděleny žádné výtky k podané petici. Žádost o zpřístupnění kaple však nebyla zastupiteli nikdy projednána, ač měla být nejpozději do 90 dnů, viz ustanovení zákona (§ 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích) citovaná v rozhodnutí obce dne 4.1.2016 (rozhodnutí uvedeno ZDE).
Obec Ludmírov v uvedeném rozhodnutí ze dne 7.12.2015 opetovně nepravdivě uvedla (rozhodnutí uvedeno ZDE), že o žádostech o zpřístupnění kaple a stanoviska obce o pravidlech a podmínkách provozu kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově podávaných obci od roku 2009 opakovaně do června 2015 jednali zastupitelé obce, o čemž neexistuje jediný důkaz, že by kdy zastupitelé nebo obec přenesla práva majetku (kapli) na nějaký jiný třetí subjekt, jak obec nepravdivě tvrdila od roku 2009, že toto rozhodnutí určili zastupitelé na jednání, které neuměla obec nikdy doložit ani po přikazujícím nařízení KÚOK (tzn. správní řízení).
Žadatelé o zpřístupnění kaple jsou navíc přesvědčení, že právo obce jako vlastníka dané usnesením zastupitelů z 18.6.2015 přenest rozhodnutí ke zpřístupnění kaple na třetí subjekt bez jakéhokoliv smluvního vztahu a vymahatelného práva a veřejných pravidel obce nebo třetího subjektu o provozu a přístupnosti kaple, kdy onen třetí subjekt není vázán žádnými podmínkami a smluvními závazky obcí jako majiteli majetku a onen třetí subjekt doložitelně a důkazně odmítá na žádosti o zpřístupnění kaple jakkoliv reagovat, že takové jednání obce je  nejen cynickým absurdním divadlem, ale je v rozporu s povinností obce řádně spravovat své majetky a v rozporu s právem občanů k užitku těchto věřejných statků (obecní kaple) k naplnění ústavně garantovaných práv občanů obce,  jsou -li obecní majetky k tomuto účelu zřízeny a rekonstrukce majetku obce (kaple) byla doložitelně a důkazně hrazena všemi občany bez rozdílu náboženské či sexuální, politické nebo kulturní orientace a smýšlení či rasy.
KÚOK dne 31.12.2015 pod č.j. KUOK 113075/2015 opětovně nařídil obci do 15 dnů vydat  informaci (nyní k bodu 6 žádosti, celá žádost včetně nabídky smírného řešení je uvedena ZDE), kdy konkrétně a dle jaké doložitelné informace (důkazu) a s jakým výsledkem jednali zastupitelé obce od zaří roku 2009 - do června 2015 o pravidlech zpřístupnění kaple Nanebevztí Panny Marie, jak obec od roku 2009 nepravdivě uváděla. 
Při započtení lhůty k doručení je 31. 1. 2016 limitním dnem rozhodnutí obce k přikazujícímu rozhodnutí KÚOK ze dne 31.12.2015 pod č.j. KUOK 113075/2015, které, at bude (ne)rozhodnuto obcí jakoliv, naplňuje dle žadatelů o zpřístupnění kaple  jednání odpovědné osoby obce při opakovaném porušení § 21 (b/c/g), § 46 (1), § 48 a 49 (1a/ c/ d/ e) zákona o přestupcích