Marné touhy snaha

Nanebevzetí v OspělověCannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Obec Ludmírov

Věc: Žádost o informace dle infozákona k obecní kapli Nanebevzetí v Ospělově a žádost o vydání stanoviska 

1.    Dne 7. 12. 2015 povinný v rozhodnutí na žádost o informace uvedl, že byl zpraven o petici občanů (60 celkem, 7 občanů obce Ludmírov) žádající povinného zpřístupnit obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově. Dne 4. 1. 2016 povinný v rozhodnutí na žádost o informace uvedl, že minimální limitní počet občanů obce pro projednání petice zastupitelstvem do 60 dnů, resp. 90 dnů dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích jsou v obci Ludmírov celkem 3 občané. Před uvedením žádosti stěžovatel připomíná povinnému rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje v režimu správního řízení č.j. KUOK 42611/2013 ze dne 9. 5. 2013, a to vydat odkazované rozhodnutí zastupitelstva obce k pravidlům zpřístupnění kaple, kterým se obec od roku 2009 opakovaně zaštitovala, když uváděla, že zastupitelé rozhodli znepřístupnit kapli ev., znepřístupnit kapli bez předchozího souhlasu třetího subjektu (ŘK církve). Rozhodnutí nadřízeného krajského orgánu časově koreluje s obdobím po časovém limitu projednání petice zastupitelstvem obce v zákonné lhůtě.  Proto žádáme (po vypracování) zaslat dokumentaci povinného, kterou musí povinný do 15 dnů Krajskému úřadu Olomouckého kraje zaslat ve věci žádosti o informace jednání zastupitelstva obce o provozu kaple od září 2009 do června 2015 dle přikazující rozhodnutí Krajského úřadu č. j. KUOK 113075/2015 ze dne 31. 12. 2015 obdrženého povinným dne 4. 1. 2016. Povinný dne 7. 12. 2015 v rozhodnutí uvedl, že není pravdou, že zastupitelstvo obce zpřístupnění kaple v daném období září 2009 – červen 2015 neprojednalo. Nově nalezený důkaz povinného o projednání žádostí a pravidlech provozu kaple nás opravdu velmi zajímá.

2.    Zašlete pravidla/dohodu/smlouvu či jakýkoliv dokument s třetí stranou (ŘK církev), která dle rozhodnutí povinného o majetku povinného (obecní kaple) rozhoduje, ve kterém, jak očekáváme, je doloženo, že tato třetí strana je povinna v určené lhůtě reagovat na žádosti o zpřístupnění kaple a/nebo že musí zveřejňovat (již opět díky papeži Františkovi v duchu Ekumeny, spolupráce a tolerance) pravidla pro provoz kaple jinými sbory či občany, když pravidla pro nakládání s majetkem obce nevede vlastník kaple, povinný.

3.    Zašlete informaci, z jakého důvodu na elektronickou žádost o níže uvedené informace ke kapli Nanebevzetí od člena European Cannabis Church, producenta Ganja Academy a člena zakládacího výboru Konopné církve reagujete rozhodnutím zaslaným doporučeným dopisem s povinností žadatele chodit na poštu, když obligatorně rozhodnutí zasíláte elektronicky.

4.    Vzhledem k tomu, že žadatel (producent Ganja Academy) o níže uvedené informace na poštu zásadně nechodí, zašlete informace, které jste k žádosti uvedli. Konkrétně byl povinný žádán sdělit A)   Kdo (jméno, adresa/fyzické/právnické osoby) je pořadatelem, který pořádá dne 12. 12. 2015 akci v kapli v Ospělově, tzn. jaký subjekt má římskokatolickou církví, které objekt nepatří a nemá k objektu žádná práva, akci schválenu  jak obecním úřadem, tak církví.  B)  Jakým právním úkonem pořadatel obci doložil, že římskokatolická církev s akcí souhlasí. Uveďte/doložte.  C)   V případě, že je pořadatelem akce obec, sdělte, jaké náklady z této akce obci vzešly včetně IT služeb k obecnímu webu, v případě, že není pořadatelem ani přispěvatelem akce obec, tyto administrativní a IT služby obce spojené s reklamou soukromé akce pro veřejnost odhadněte alikvótní částkou úkonů dle běžné taxy a stráveného času. Dle archivu z roku 2008 na http://www.ludmirov.blogspot.com/ provozuje IT služby webu obce soukromý subjekt s fixními náklady za úkon, nevím však, zda web v roce 2015 spravuje obec samostatně.

5.    Sdělte stanovisko, zda má povinný informaci, že jednání povinného v letech 2009 - 2016  ke kapli Nanebevzetí v Ospělově naplňuje charakteristiku jednání dle § 21 (b/c/g), § 46 (1), § 48 a 49 (1a/ c/ d/ e) zákona o přestupcích odpovědnou osobou obce a zda se dle stanoviska obce žadatelé o zpřístupnění kaple nemohou cítit oprávněně utiskováni a poškozování na základních garantovaných právech, přičemž tito nikdy nezpochybnili základní garantované právo vlastníka naklát s vlastním obecním majetkem v intencích zákona a pravidel obce, vlastníka, povinného.  

6.    Sdělte stanovisko a podmínky povinného k záměru, aby na parcele nemovitostí č. 6 PSČ 798 55 Ospělov byla zmocnitelem žadatele o stanovisko (v březnu 2016 registrovaná česká Konopná církev a další subjekty jako partneři) zřízena soukromá věznice (polepšovna) s výukou hospicové péče a kurzy cannabisterapie. Viz http://konopnacirkev.cz/


7.    K bodu 6 sdělujeme, že budeme ministerstvo spravedlnosti žádat o přidělení finančně vysoce nákladového vězně svědomí Jiřího Kájínka, z něhož snad občané obce nemusí mít žádný strach a rádius svobodného pohybu vězně v polepšovně Ospělov mimo parcelu polepšovny bude rozšiřován dle referenda obce, regionu svazku obcí, prostějovského okresu a Olomouckého kraje atd., stejně tak elektronický náramek, o což budeme ministerstvo žádat, pokud nenajdeme ve spolupráci s veřejností a exekutivou a soudy lepší řešení k obstarávání hospicové péče a pěstování označených bylin a hub vězni z polepšoven, konopných farností, zahrad, lázní, penzionů či škol Konopné církve.  V blízkosti polepšoven rovněž hodláme zbudovat veřejná pohřebiště. Sdělujeme, že členové asociace Open Royal Academy a výzkumu Cannabis is The Cure a partneři sboru či asociace naučí nejen vězně v Ospělově špičkové pěstovat konopí na kořen, stonek a kytice a věří, že tito posíleni na duchu hospicovou péčí budou velmi silnými účastníky Mistrovství světa v pěstování konopí, viz http://medical-cannabis-cup.eu/, stejně tak instruktory pro začínající pěstitele/zpracovatele apod.

Děkujeme za zájem a čas, který jste podání věnovali.

Dne 5. 1. 2016
Dušan Dvořák, v.r.
Správní rada