Marné touhy snaha

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Prostřednictvím
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: odvolání/stížnost na rozhodnutí OU Ludmírov – zamítnutí zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově po více než 5 letech marných žádostí
Odůvodnění:
1.     Od roku 2009 podáváme OU Ludmírov marné žádosti o zpřístupnění uvedené obecní kaple k ekumenickým setkáním, vigilíím, zpěvům, přednáškám, natáčení filmu apod., čímž nám obec způsobila řadu hmotných i nehmotných škod. V roce 2012 podepsalo petici s žádostí o zpřístupnění kaple 60 občanů včetně občanů střediskových obcí spadajících pod OU Ludmírov.
2.     Dne 3.6.2015 (viz příloha 1) jsme podali žádost o zpřístupnění kaple k výročí okupace.
3.     OU Ludmírov dne 19.6. 2015 vydal následující napadané rozhodnutí (viz příloha 2).
4.     Byť  nám žádný zákon neukládá žádat o zpřístupnění obecní kaple římské katolíky, požádali jsme 3.6.2015 římskokatolickou církev o souhlas s konáním akcí, římští katolíci se však k žádosti vyjádřili obecnými proklamacemi a postojem, že je samozřejmé, že občané kapli z veřejných prostředků sponzorují právě pro tento církevní spolek  (viz příloha 3) a na žádost o souhlas s konkrétními akcemi vůbec nereagovali.
5.     O stanovisko k dané věci jsme rovněž 4.6.2015 požádali Ministerstvo vnitra ČR (příloha 4), které se však dosud nevyjádřilo.
6.     Dodejme, že prvně od roku 2009, kdy o zpřístupnění kaple marně usilujeme, o této věci rozhodovalo zastupitelstvo, aspoň to starostka tvrdí (usnesení zatím není na webu obce), byť se starostka dříve vždy odkazovala na zamítavé usnesení zastupitelstva, které však nikdy neuměla doložit, že bylo kdy přijato.
7.     Protože se domníváme, že dané jednání obce je nejen v rozporu s dobrými mravy, mezinárodními úmluvami, ústavními garancemi, ale také zákonem (viz příloha 5 – opakovaně zasláno starostce obce), kdy je dle starostky obce zpřístupnění kaple podmíněno naprosto nezákonným diskriminačním požadavkem předchozího souhlasného vyjádření subjektu, který nemá ke kapli žádný právní vztah a na rekonstrukci kaple nepřispěl ani korunu a v kapli pořádá akci jednou ročně a ta zeje prázdnotou a není využívána, žádáme, aby nadřízený krajský úřad obecnímu úřadu nařídil zavést zákonná, nediskriminující pravidla pro zpřístupnění kaple a ze svévolného jednání starostky obce vyvodil důsledky i s ohledem na zneužití krajské dotace k opravě kaple pro exkluzivitu rozhodování o dění v kapli a její zpřístupnění jednou z mnoha církví či náboženských společností (navíc právě té církve, která má na svědomí největší zločiny v dějinách lidstva).
8.     Protože starostkou uvedené usnesení zastupitelstva ze dne 18.6.2015 postrádá jakoukoliv návaznost na odkazovaný zastupitelstvem schválený režim provozu kaplí, podali jsme dne 24.6.2015 žádost o informace (viz příloha 6), aby nám obec sdělila, kdy a s jakým textem tato pravidla zastupitelstvo schválilo (žádná takováto odkazovaná pravidla neexistují).
9.     V Příloze 7 najdete pozvánku na ekumenické setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze dne 25.června 2015. Dodejme, že zatímco my žádáme po obci zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie (také) k vigiliím za zabité, zmrzačené a zneuctěné spoluobčany jednáním zločinecké policie (nejen) proti členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure, toto zločinecké uskupení pořádá v Praze akci za policisty, kteří padli v boji proti drogám, což je nebetyčný výsměch, resp. pravé orwellovské pojmenování.
10.  V příloze 8 najdete k tomuto jednání obce vztažné vyjádření výtvarné skupiny Podebal.
V Ospělově 24.června 2015                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Přílohy zaslány pouze elektronicky, souhrnně uvedeny včetně stížnosti/odvolání na  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/stiznost-odvolani-na-rozhodnuti.html
Příloha 1
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad Ludmírov
Věc: žádost o zpřístupnění obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově na výročí okupace dne 21.srpna 2015 v době od 15 – 24 hod. k realizaci Vigilie De profundis za oběti zločinů spáchaných orgány činnými v trestním řízení dle § 149 trestního zákoníku nezákonnými konfiskacemi cannabis na výzkumnické farmě manželů Dvořákových (Ospělov 6) k zahájení 7.ročníku festivalu Noc básníků (http://ospelov.eu/) a natočení sekvence filmu. Pořádek, bezpečnost účastníků vigilie a předání kaple následující den či jindy (dle dohody) pověřené osobě zajistíme.

Odůvodnění:
1.     Z důvodu (opakovaných) podnětů obecnímu úřadu (také) od manželů Dvořákových (Ospělov 6) od roku 2007 skrze občanské sdružení Ospělov byla nevzhledná a bortící se obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově v letech 2009 – 2010 zrekonstruována, a to z veřejných a soukromých necírkevních zdrojů ve výši více než 1 mil. Kč.
2.     Manželé Dvořákovi, ani žádní další členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) však nesmí od první konfiskace cannabis v roce 2009 do ospělovské kaple k uspořádání ekumenických setkání, zpěvů, vigilií či přednášek a besed nebo natočení sekvence filmu, a to ani za situace, kdy při první žádosti obecnímu úřadu v roce 2009 byl o této věci předem manželi Dvořákovými informován v dané věci právně irelevantní bohuslavický římskokatolický farář, který s oživením života v kapli souhlasil (ač mu dané vyjádření nepřísluší a nemá žádnou právní váhu).
3.     Od roku 2009 dodnes starostové obce zamítali vydání klíčů od kaple - i přes právní poučení o nezákonnosti takového jednání, písemnou petici (2012) občanů Ospělova, střediskových obcí Ludmírova, okresu Prostějov, Olomouckého kraje a České republiky, podnět policii (přestupek, 2011) – nepravdivým tvrzením, že takový úkon nevydat klíče kaple schválili zastupitelé obce. Když je na obecním úřadu opakovaně žádáno vydat kopii usnesení s odůvodněním takového nezákonného a diskriminačního úkonu zastupitelstva, obecní úřad i přes opakovaný příkaz krajského úřadu postupovat v souladu s zákonem o informacích, takové žalovatelné usnesení nikdy nevydá, resp. takové usnesení ani neexistuje.
4.     S ohledem na fakt, že kaple byla z většiny rozpočtu rekonstrukce opravena z veřejných zdrojů a současně starostové vždy souhlasili s pořádáním akcí v kapli od dvou spolků, kteří kapli po dva dny v roce zpřístupní, jinak je kaple na přání starostů (nebo i zastupitelů?) zavřená, jeví se dosavadní jednání starostů obce jako neoprávněná veřejná podpora soukromým subjektům (církevnímu a necírkevnímu spolku). To je spíše zkarikovaný pohled na příběh naprosté zvůle e a neochoty se domluvit a respektovat odlišné pojetí či hodnoty, natož ústavně garantovaná práva.
5.     Protože se minula účinkem dubnová žádost o vyjádření se zastupitelů k vydání klíčů od kaple od Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů sdružující mj. investory výzkumnické farmy Ospělov 6 se jako ze stanov  právní zástupce právnických a fyzických osob výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), kteří se také podílí na pořádání Noci básníků, vigilii a produkci filmu, obracíme na obecní úřad a žádáme sdělit, zda nám budou po více než pěti letech žádostí klíče od kaple výdany bez potřeby řešit to dále právní cestou. Současně žádáme zastupitele obce projednat pravidla pro pořádání besed a kulturních akcí v kapli v průběhu roku, avšak bez jakékoliv nezákonné podmínky stran schválení od jakékoliv, natož pak navíc od římskokatolické církve.
S vírou v racionální a zákonné řešení žádosti 

V Ospělově 3. června 2015 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Příloha 2

Příloha 3
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc, http://cannainsider.eu/

Římskokatolická farnost
Bohuslavice 1
79856

Na vědomí

Obecní úřad
Ludmírov 56
798 55


Věc: žádost o vyjádření k zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově občanům

Sdělte prosím a zašlete v kopii rovněž na adresu podatelny Obecního úřadu v Ludmírově, zda má římskokatolická církev nějaké námitky k zpřístupnění obecní kaple občanům. Jak je vám známo, již pět let nám obecní úřad z rozhodnutí starostů odmítá zpřístupnit kapli, nově pak s odůvodněním, které nemá žádnou právní váhu, že se k věci má vyjádřit římskokatolická církev, které však kaple nepatří a s níž nemá obec žádný právní vztah. Jak je vám známo, ani když vaše církev v roce 2009 při první žádosti obecnímu úřadu o zpřístupnění kaple souhlasila, kaple nám nebyla zpřístupněna. Přesto jsme ochotni tento nezákonný požadavek starostky obce vyslyšet a předem děkujeme za vaše vyjádření. Dnešní žádost o zpřístupnění kaple dne 21.srpna 2015 podanou osobně na podatelně obecního úřadu najdete na http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/zadost-o-zpristupneni-kaple.html

S pozdravem
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

V Ospělově 3.června 2015

Podáno elektronicky a farnosti rovněž poštou s podpisem, odpověď plně postačuje zaslat

elektronicky. Děkujeme. 

Od: Bohuslavice u Konice, RKF <fabohuslaviceuk@ado.cz>
Datum: 4. června 2015 11:53
Předmět: Re: žádost o vyjádření k zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově občanům
Dobrý den.
Tyto kapličky po vesnicích byly postavené občany v těch vesničkách pro soukromou pobožnost a shromažďování se věřících z těchto obci při přiležitosti májových pobožnosti, mši na pout, příp hody, resp. jiné církevní události.
Jsou to kapličky postavené jako kapličky římskokatolické vyznání, tož znamená můžou se tam konat modlitby čí obřady afirmované katolickou církvi nebo události (např. koncerty, jiné kulturní akce), které jsou církvi na nějaké urovní schválený (podle situaci někdy stačí farářem, někdy biskupem).
Podle zákona inventář obecních kapliček patří církvi.
Můžete podat žádost z popisem "kulturní akci" k schválení.
Kdyby obec dala souhlas, aby v kapličce se konaly obřady pohanské nebo jiného náboženství nebo světské bez dovolení církevní autority považuje se kapličku za "odsvěcenou", tak nemůžou se v něj konat křes´tanské obřady (v příp. Osíkova je to poutní mše sv. na Nanebevzetí Panny Marie, je to zasvěcení této kapličky, asi chapete že je ono strikté křesťanské, až silně katolické, což si nevymyslela církev, ale jednou věřící z této obce, kteří tu kapli postavili). Pan farář podle svého rozhodnutí měl by nárok, aby odvezl "inventář" kapli, to je např. oltář apod.
Je pravdou, že této kaple nepatří církvi. Možná je to zvlášní, ale obec vlastní kapli římskokatolického vyznání, proto je věci nějen dobrých mravu, ale i nějaké věrnosti dědictví minulosti respektovat charakter toho oběktu.
Tak např. funguje celá církev ve francii, kde majitelem všech kostelů je stát, příp. obce, ale uživání patří této církve, pro kterou tyto oběkty byly jednou postavený. 
S úctu
P. Paweł Zaczyk, administrátor farnosti Kladky, kterého tato věc se týká.
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc, http://cannainsider.eu/
 Římskokatolická farnost
Bohuslavice 1
79856

Na vědomí

Obecní úřad
Ludmírov 56, 798 55Žádáme o schválení následujících akcí:
 • 21.srpna 2015 vigilie De profundis - uctění památky zmrzačených a zabitých zločiny orgánů činných v trestním řízení konfiskacemi ospělovské farmy cannabis, proslov - Dušan Dvořák, zpěvy - Terezie Palková, performance  - Milan Kohout, současně natáčení filmu
 • Obecně dle dohody (zpravidla víkendy) - besedy, osvětové přednášky a videoprojekce na jak nejlépe pomoci sobě a druhým léčbou cannabis, zpěvy (spirituály, blues, šanson), omývání (zbytečně amputovaných) diabetických nohou - viz www.konopijelek.cz
 • Při získání většího obnosu finančnících prostředků (po dohodě s OU  Ludmírov) realizace vnějších a interiérových fresek a instalace zlatého lavoru k omývání nohou
Zašlete prosím přesnou citaci zákona, na něž odkazujete, a nějaký dokument, kterým by obec Ludmírov uznala, že majetek v kapli patří  římskokatolické církvi.Děkujeme. 
Pěkný den, stále zdraví a pohodu vám přeje
Dušan Dvořák, MMCA

V Ospělově 4.června 2015Příloha 4:

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy

Věc: žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo žádost o stanovisko dle správního řádu

Kontext žádosti:
 • Žadatel má sídlo výzkumnické farmy v obci Ospělov (798 55 Ospělov 6), středisková obec 798      55 Ludmírov, Olomoucký kraj.
 • Členové žadatele (spolu) iniciovali v roce 2007 opravu obecní kaple.
 • Kaple byla v letech 2009 – 2010 obecním úřadem jako investorem zrekonstruována z veřejných a soukromých zdrojů, veřejné prostředky (dotace kraje) byly většinové, veřejná podpora penězi občanů byla cca 1 mil. Kč
 • Od roku 2009 zakazuje starosta/-ka obce členům žadatele a jeho partnerům vstup do obecní kaple v Ospělově a pořádání ekumenických setkání či vigilií. Starosty žádalo nejméně 10 osob a tři spolky, pomineme-li protestní petici s podpisy 60 občanů
 • Současně starosta/-ka obce souhlasí, aby jiné dva spolky měli v kapli jednu akci v roce. Pravděpodobně, kdyby tyto spolky starostku požádaly, měly by kapli zpřístupněnu i vícekrát v roce, tyto však nežádají žádné jiné akce se v kapli nepořádají.
 • Kaple jako jediný veřejný zastřešený duchovní a kulturní prostor v obci Ospělov tak zeje prázdnotou a její rekonstrukce z veřejných prostředků je účelově zneužita a zcela diskriminačně jsou bez vysvětlení upírána práva určitých občanů a spolků
 • Starosta/-ka se v rozhodnutí nezpřístupnit kapli občanům spojeným s výzkumem cannabis a osobou žadatele jako fyzické osoby (i přes opakovaná právní poučení, marný podnět přestupkové komisi v roce 2011 a marnou protestní petici, kterou podepsali občané tří z pěti střediskových obcí Ludmírova v roce 2012) zaštiťuje schválením zákazu znepřístupnit kapli zastupitelstvem, když je však obecní úřad žádán vydat dané zakazující usnesení zastupitelstva, starostka i přes opakovaný příkaz krajského úřadu nikdy takové usnesení o zákazu vstupu do kaple nedoložila, protože ani žádné neexistuje.
 • Starostka například nikdy nesdělila, že by bylo potřeba dodržet určité podmínky k pobytu v kapli, ke kterým se majiteli kaple (obci) zavázaly ony dva starosty preferované spolky, které kapli na dva dny v roce zpřístupní svým členům a veřejnosti se svými programy. Zajištění pořádku a bezpečnosti bylo žadatelem obecnímu úřadu uváděno jako samozřejmost, stejně jako      program.
 • Starostka vyžaduje předchozí souhlas římskokatolické církve, ta však nemá ke kapli naprosto žádný právní vztah, když při první žádosti o zpřístupnění kaple v roce 2009 měl žadatel s manželkou jako fyzické osoby předchozí souhlas římskokatolické církve, přesto starosta zakázal vydat klíče od kaple a kaple nebyla zpřístupněna. Nehledě na fakt nezákonnosti takovéhoto požadavku, aby o kapli rozhodoval subjekt nemající k němu žádný právní vztah.
 • V dubnu 2015 se na obecní úřad Ludmírov písemně obrátil jeden ze spolupořadatelských spolků vigilie De profundis, kterou chceme v kapli v Ospělově uspořádat dne 21.srpna 2015, zastupitelé se vůbec nevyjádřili, starostka rovněž mlčí, stejně tak předseda kontrolního výboru.

Žádost: Sdělte, jako orgán bdící nad zákonností jednání obcí, jak máme postupovat, na koho se obracet, aby nějaký orgán veřejné moci z moci úřední přikázal zpřístupnění kaple, zda stačí uvést ministerstvu vnitra (krajskému úřadu? někomu jinému?) výše uvedené a podat toto jako stížnost na zneužití funkce při hospodaření se svěřeným majetkem nebo něco podobného, zkrátka aby nějaký orgán veřejné moci starostce vysvětlil, že si nemůže dovolovat takto svévolně zacházet s veřejným majetkem a porušovat ústavou i zákony garantovaná práva občanů a tyto vědomě diskriminovat. Pokud vám z těchto informací k dané věci vyplyne, že je jediným právním řešením této kauzy je civilní žaloba, že žádné správní řízení na tuto věc nelze aplikovat, toto nám prosím sdělte. Zastupitelé obce, kontrolní a finanční odbor zastupitelstva byli kontaktováni v dané věci opakovaně (bez vyjádření), žadatel byl jako fyzická osoba v dané věci dvakrát osobně na zastupitelstvu. Zastupitelé roky mlčí a nikdo se nechce vyjádřit, jako by snad žadatel/-é žádali po obci něco nezákonného.


Děkujeme předem za váš čas a zájem.

Dne 4. června 2015 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní radyPříloha 5

Z § 2 zákona č. 3/2002 Sb.:
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a rozhodovat se pro život v komunitách, řádech a podobných společenstvích. Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo že ji podporuje, anebo je bez vyznání.

·        Hlava 1, článek 1, odst. 1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana

·     odst. 2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. základní práva a svobody člověka definuje v hlavě první článku jedna jako nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.:

·        Hlava 2, článek 3, odst. 3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

·        Hlava 2, Článek 4, odst 1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.

·        Hlava 2, Článek 4, odst 4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena 

·        Hlava 2, Článek 15, odst 1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

·        Hlava 2, Článek 16, ods. 1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

·         Hlava 2, Článek 16, odst.  4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a svobod druhých

·        Hlava 3,článek 19

(1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

(2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti 
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy.

·        Hlava 3, Článek 20

(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.


Příloha 6

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Podle rozhodnutí starostky obce Ludmírov Jany Grézlové ze dne 19.6.2015 schválilo zastupitelstvo obce Ludmírov na svém jednání dne 18.6.2015 následující usnesení: „Zastupitelstvo obce Ludmírov neschvaluje změnu režimu užívání kaplí v obci Ludmírov“, což zřejmě implikuje, že jsou míněny všechny kaple ve střediskové obci Ludmírov, tzn. i obecní kaple v Ospělově. Viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/zo-ludmirov-usneseni-ke-kapli.html
1) Zašlete kopii usnesení a důvodové zprávy zastupitelstva obce Ludmírov, kterým byl kdy zastupitelstvem obce Ludmírov schválen v usnesení zastupitelstva odkazovaný režim užívání kaplí střediskové obce Ludmírov.
2) Zašlete kopii usnesení zastupitelstva nebo jiné rozhodnutí obce, kterým jsou formulována pravidla pro zapůjčení obecních objektů, jako například bývalé budovy školy v Ospělově, která je pravidelně o víkendech zapůjčována.  V případě, že žádná pravidla nejsou, sdělte podmínky, za jakých lze zapůjčit obecní majetek v Ospělově, konkrétně budovu bývalé školy, resp. některé zde uvedené a zapůjčované prostory.
3) Zašlete kopii dokumentu dokládající vlastnický vztah dřevěného altánu na návsi v Ospělově, který stojí na obecním pozemku a pokud je vlastníkem altánu obec, sdělte pravidla zapůjčování altánu zbudovaného ze dřeva, které předseda správní rady žadatele zajistil v roce 2008 zdarma od Pily Javořice pro pořádání kulturních akcí.
4) Sdělte, zda po pomlouvačném a křivopřísežném prohlášení exstarosty obce  Ludmírov Jana Kuchaře policii v roce 2010 k osobě předsedy správní rady žadatele přijalo zastupitelstvo obce žádané usnesení, že takováto prohlášení úřadům musí projít schválením zastupitelstvem či jiným korektivem, aby se podobné žalovatelné pomluvy deklarované jako názor obce neopakovaly, viz  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/vyjadreni-starosty-obce-ludmirov.html  Pokud byl přijat nějaký režim a pravidla pro takovéto vyjádření obce, toto zašlete.
5) Sdělte, zda je pravdou tvrzení zastupitele obce Ospělov v zastupitelstvu obce Ludmírov ing. Josefa Popelky při místním šetření v roce 2015,  že to byl on, kdo navrhl směnu pozemků ve věci plotu mezi jeho pozemkem a výzkumnickou farmou manželů Dvořákových, kdy byla starostka obce osobně přítomna oběma jednáním v dané věci (v roce 2011 – digitální zaměřování a 2015 – místní šetření) a za obec stavebnímu úřadu Konice vyjádřila starostka v roce 2014 a 2015 souhlas s omezením práv majitelů výzkumnické farmy, kteří mají dané pozemky 40 let vydržené a daným zastupitelem žádané omezení jejich práv (změna trasy plotu) zamezí obcházení domu a ztíží jeho opravy nehledě na poničené křoviny a naprostou neužitečnost daného pozemku pro daného zastupitele.
V Ospělově dne 24.června 2015                 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Příloha 7:
Příloha 8: