Marné touhy snaha

Žaloba na krajský úřad Olomouckého kraje
Krajský soud v Ostravě                                      V Olomouci dne 5. 10. 2016

 - pobočka v Olomouci             
Studentská 1187/7
779 00 Olomouc

Dvojmo

Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 zákona číslo 150/2002 Sb., s. ř. s. spojená s návrhem na odkladný účinek žaloby dle § 73 s. ř. s. spojená s návrhem uspokojení žalobce správním orgánem dle § 62 s. ř. s. a spojená s přerušením řízení dle § 48 odst. 1 písm. b) s.ř.s, podáním předběžných otázek dle čl. 267 Smlouvy o fungování EU Soudnímu dvoru prostřednictvím NSS z důvodů porušení práva EU


Soudní poplatek: S ohledem na návrh na odkladný účinek žaloby dle § 73 s. ř. s. spojený s návrhem a možné uspokojení žalobce správním orgánem dle § 62 s. ř. s. bude soudní poplatek uhrazen dle výzvy soudu, neboť lze důvodně předpokládat, že soudní i správní orgán nahlédne účelově diskriminační jednání správního, resp. správních orgánů vůči žalobci (a občanům ČR) od roku 2004 a vstupu ČR do EU.


Žalobce:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962
798 55 Ospělov 6, adresa pro doručování
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Zastoupený dle § 35, odst. 4 s.ř.s.
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Sídlo Tylova 963/2, 779000, adresa pro doručování
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
V zastoupení člena správní rady Bc. Hany Langové

Žalovaný:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 1056/40, Hodolany, 772 00 Olomouc

Žalobce tímto podává žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 21.9.2016 č.j. KUOK 93502/2016, sp. zn. KÚOK/83452/2016/ODSH-SD/7471 (dále v textu jen „Rozhodnutí“) obdrženému dne 4.10.2016

Přílohy a důkazy
·         Kopie Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 21.9.2016 č.j. KUOK 93502/2016, sp. zn. KÚOK/83452/2016/ODSH-SD/7471 (dále v textu jen „Rozhodnutí“)
·         Kopie Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 20.9.2016 č.j. KUOK 92999/2016, sp. zn. KÚOK/82155/2016/ ODSH-SD/7471  (dále jen Rozhodnutí PUDR - Podpůrné účelové diskriminační rozhodnutí)
·         Předběžné otázky Soudnímu dvoru EUI.              
Označení napadeného rozhodnutí
1.    Rozhodnutí a Rozhodnutí PUDR správního orgánu žalobce převzal dne 4. 10. 2016.
2.    V napadaném Rozhodnutí správní orgán ryze účelově a vědomě diskriminačně rozhodl, že žalobce podal odvolání na rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu ze dne 30.6.2016 po lhůtě až údajně dne 15. 8. 2016 (kdy podal žalobce první dodatek odvolání ze dne 19.7.216).
3.    Prvoinstanční meritorní rozhodnutí správního orgánu ze dne 30. 6. 2016 bylo doručeno žalobci fikcí do místa trvalého bydliště žalobce a vloženo do poštovní schránky dne 18. 7. 2016.
4.    Žalobce byl od května 2016 v pracovní dny z důvodu právních sporů s ČR a přípravy na cyklistickou pouť z Olomouce do Říma za papežem Františkem a podpory zdárné organizace Tour de Franz a konané sbírky pro neurologicky postižené děti mimo trvalé bydliště v Ospělově.
5.    Správnímu orgánu prvního i druhého stupně bylo v  doručeném  bianco  odvolání žalobce ze dne 19. 7. 2016 (z důvodu neznalosti nejen čísla jednacího bylo odvolání podáno bianco) oznámeno, že řádné odůvodnění odvolání bude správnímu orgánu doloženo následně 15. 8. 2016 z důvodu účasti žalobce na cyklistické pouti od 20. 7. – 12. 8. 2016 a pobytu mimo ČR.
6.    Odvolání žalobce podal bianco dne 19. 7. 2016 prvoinstančnímu správnímu orgánu právě proto, aby neminul lhůtu odvolání na rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu, že žalobce spáchal přestupek a má mu být odebrán řidičský průkaz a mýá být dále sankcionován.


II.            
Označení napadeného rozhodnutí, u kterého je podán
návrh na odkladný účinek žaloby dle § 73 s. ř. s.
1.    Primárně je podán návrh na uspokojení žalobce správním orgánem dle § 62 s. ř. s., kdy správní orgán má dostatečnou časovou lhůtu 6 měsíců k projednání a meritornímu rozhodnutí.
2.    Lhůta pro správní řízení ve věci šetření přestupku končí až dne 15. 4. 2017.
3.    Meritorního projednání a rozhodnutí se odvolací správní orgán zbavil účelově vědomě mylným tvrzením o pozdně podaném dovolání žalobce v důsledku vlastní absence právní argumentace při meritorním projednání věci.
4.    Pokud nedojde na uspokojení žalobce správním orgánem dle § 62 s. ř. s, je návrh na odkladný účinek žaloby podán ve věci Rozhodnutí v části uznání platnosti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu ze dne 30. 6. 2016 čj. KON 7175/2016 sp. zn. DOP 103/2016 DOL (seznání viny žalobce, odebraný ŘP a trestné body, pokuta a poplatky za správní řízení). Je-li žalobcem věc pro odkladný účinek označena nepřesně, nechť ji soud označí dle smyslu textu.
5.    Pokud by nebyl žalobcem podán návrh na odkladný účinek  žaloby, žalobci by hrozilo deliktní jednání z maření přestupkového rozhodnutí a výkon exekuce za neuhrazenou pokutu a náklady řízení. Tomu chce žalobce předejít a navrhuje, aby odvolací správní orgán meritorně rozhodl v řízení dle § 62 s. ř. s.

III.
Označení dalších osob, které jsou rozhodnutím
správního orgánu poškozeny
Občané zapojení do výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, nevládní organizace Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a Art Language Factory, z.s.,  IČ: 227 24 303 společně na adrese Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 (označení z.s. namísto o.s. a změna sídla je dle VH dne 14.5.2016, právě jsou stěžovány 3měsíční průtahy spolkového rejstříku v Olomouci)

Důkaz: Příloha s Čestným vyjádřením oprávněných osob (správní rada) za zřizovatele Edukativní konopné kliniky za supervize Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. Za poškozené občany je zmocněna prohlášení nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s., což tímto činí, neboť žalobce je vedoucím výzkumu.


IV.
Označení výroku rozhodnutí, který žalobce napadá
Žalobce napadá v celém rozsahu výrok Rozhodnutí, že podal pozdní odvolání a že je vinen ze spáchání přestupku.

V.
Žalobní body a odůvodnění návrhu
na odkladný účinek žaloby dle § 73 s. ř. s.
Žalobce napadá rozhodnutí prostřednictvím níže uvedených žalobních bodů
1.    Skutkové okolnosti
2.    Odůvodnění zastoupení z důvodů diskriminace
3.    Odůvodnění odkladného účinku žaloby dle ust. § 73 s. ř. s
4.    Vady správního řízení


1.   Skutkové okolnosti

·         Žalobce byl dne 15. 4. 2016 při jízdě do místa svého trvalého bydliště zastaven Policií ČR přímo v obci Ospělov a při kontrole na omamné a psychotropní látky mu vyšel pozitivní test na kanabinoidy, který byl následně potvrzen odběrem biologického materiálu, resp. znaleckým posudkem s hodnotou sledovaného kanabinoidu THC ve výši 3,2 ng/ml, což odpovídá drobné odchylce od limitu 2 ng/ml dle ust. § 1odst. 1 Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014.
·         Žalobce musel ihned dne 15. 4. 2016 policii odevzdat řidičský průkaz, přestože do spisu doložil, že má konopí předepsáno lékařem, viz http://cannabis-research.blogspot.cz/, že příbalový leták konopného léčiva jasně hovoří o možnosti řízení automobilu při dlouhodobém užívání konopného léku, viz https://pribalovy-letak.info/sativex-oromucosal-spray, neboť nedochází k ovlivnění psychiky a metabolismus kanabinoidů je z vědeckých studií a dopravních studií zcela doložitelně odlišný např. od metabolismu alkoholu
·         Žalobce doložil na vědeckých a zahraničních dopravních studiích, že obsah kanabinoidů v krvi u dlouhodobých uživatelů kanabinoidů vůbec nesouvisí s psychotropním efektem a nelze tedy účelově nepravdivě tvrdit, že kanabinoid THC v koncentraci nad 2 ng/ml znamená stav vylučující řízení automobilu z důvodu ovlivnění psychických funkcí. Kanabinoidy se usazují v tucích a vyplavují se dlouhodobě, aniž by způsobovaly změny psychiky. Limit kanabinoidu THC ve výši 2 ng/ml jako stav ovlivňující psychiku je stanoven zcela neodborně pro prvouživatele konopných léčiv (tzn. drog).
·         Správní orgán prvního stupně přesto dne 19. 4. 2015 zahájil přestupkové řízení.
·         Protože se žalobce odvolal proti zadržení ŘP policií dne 18. 4. 2016, správní orgán dne 18. 5. 2016 vydal samostatné rozhodnutí o zadržení ŘP.
·         Podle vědomě vadného napadaného rozhodnutí správního orgánu se žalobce dne 19. 7. 2016 údajně odvolal právě proti tomuto rozhodnutí správního orgánu o zadržení ŘP ze dne 18. 5. 2016, když věc správní orgán posuzuje podle vždy obsahu a měl by mít alespoň průměrné IQ dovolující pochopit text a souvislosti a nejednat diskriminačně (mám úřední razítko = mám pravdu a když nemám pravdu, mám razítko a můžu věc rozhodnout dle zvůle).
·         Jak mohl žalobce podat správné označené odvolání dne 19. 7. 2016, když rozhodnutí správního orgánu ze dne 30. 6. 2016, že spáchal přestupek, žalobce neznal, neznal číslo jednací a odůvodnění a podal bianco odvolání a označil pod adresátem číslo jednací ze správního spisu (č.j. KON 4335/2016), aby bylo vůbec patrné, k jakému řízení se „alespoň orientačně“ odvolání vztahuje, přičemž rozhodnutí o zadržení ŘP ze dne 18.5.2016 má zcela odlišné číslo jednací a správní orgán toto věděl a znal a přesto takto účelově diskriminačně rozhodl (viz rozhodnutí o odebrání ŔP ze dne 18.5.2016 č.j. KON 5556/2016).  
·         Žalobce uznává, že nebylo šťastné, že odvolání dne 19. 7. 2016 nazval jako „Odvolání proti odebrání ŘP“, ale vše dokládá, že šlo o odvolání ve věci samé, tzn. ve věci řízení o přestupku.
·         To je patrné jak z textu odvolání a jeho dodatků, tak z dotazů správnímu orgánu obsaženému ve spisech v následném období 4. 8. 2016 emailem ze zahraničí (kdy a pod jakým číslem jednacím bylo rozhodnuto o přestupku), tak z podání ze dne 1. 7. 2016 s odbornými studiemi a sdělením, že žalobce doufá, že správní orgán ještě nerozhodl a z dodatku odvolání podaného po návratu do ČR nazvaného „První dodatek odvolání ze dne 19. 7. 2016 proti rozhodnutí Městského úřadu Konice ze dne 30. 6. 2016 čj. KON 7175/2016 sp. zn. DOP 103/2016 DOL“
·         Z uvedeného je jasně a zřetelně patrné, že se žalobce dne 19. 7. 2016 neodvolával proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 18. 5. 2016 o odebrání ŘP, ale odvolal se v meritu věci samé a rozhodnuté prvoinstančně dne 30. 6. 2016.
·         Citujme celý text odvolání ze dne 19. 7. 2016: „Potvrzuji emailové zaslání 3 odborných studií z mé emailové adresy vylučující trestnost mého jednání. Protože nejsem v místě trvalého bydliště a budu se vracet až 15. 8. 2016 a správní orgán by mohl do této doby rozhodnout a já mihnout lhůtu k odvolání, odvolávám se proti odebrání ŘP s tím, že právní argumentaci dodám po návratu dne 15. 8. 2016.“
·         Je zcela jasné, že odebrání ŘP souvisí s přestupkovým řízením a je jeho ne zrovna šťastným zobecněním.
·         Ve spisu je doloženo, že žalobce na rozhodnutí z 18. 5. 2016 o zadržení ŘP nijak nereagoval, protože běželo přestupkové řízení, které mělo o tomto rozhodnout a je doloženo, že žalobce byl dne 21. 6. 2016 na ústním projednání přestupku a odmítl právní argumentaci policie a správní orgán o přestupku rozhodl dne 30. 6. 2016.


2.   Odůvodnění zastoupení pro diskriminaci správním orgánem z důvodu odlišné víry, světonázoru a zdravotního postižení

Obecně:

·         Zastoupení právním zástupcem členů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) je dáno z důvodu ochrany před dlouhodobou diskriminací žalobce ve věci souvisejících s konopím a neoprávněně zakázaným výzkumem (i přes judikaturu netrestnosti od roku 2008) exekutivou a justicí vystupující jako organizovaná zločinecká skupina a páchající  trestné činy dle §§ 401 a 149 ve 4 odstavci t.z. Viz např. You Tube, Onkologičtí kriminálníci, Konopí je lék, Konopné pašije nebo Rok konopí. 
·         Apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy byla poprvé doložena v roce 1974 v USA, prezident Nixon však zakázal studie zveřejnit. Prvním oficiálním objevem je tak až rok 1994, kdy studii zveřejnil prof. Manuel Guzmán. Viz odkaz č. 1 na http://cannabis-medicina.blogspot.com/ (bod 12, v češtině)
·         Extrémně lživá propaganda vlád a médií stranící farmaceutickým obchodním korporacím (konopí nejde patentovat) a z toho vzešlá legislativa odporující základním principům a klíčovým článkům Evropské úmluvy o lidských právech, výhody korupce vzešlé z prohibice pro státní a soukromé „mafie“, naprostá nevzdělanost v lékařské obci a justiční kartely s exekutivou způsobují utrpení milionům lidí na celé planetě včetně poškození žalobce a členů výzkumu.
·         Žalobce je vedoucím výzkumu a veleknězem European Cannabis Church a ode dne 14. 5. 2016 také veleknězem Konopné církve. Návrh na registraci podán MK ČR na sv. Bastilu dne 14. 7. 2016 - v současné době je připravována žaloba na MK ČR na průtahy při registraci. Dále je členem asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a předsedou nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s. (čestná funkce) koordinující výzkum a zastupující poškozené, diskriminované a oběti. Členové výzkumu (a nejen oni) jsou nejen diskriminováni, ale jsou na nich páchány zločiny proti lidskosti dle ust. § 401 až po zločiny ve 4 odstavci § 149 trestního zákoníku doložené již 11. 5. 2011 soudním znalcem, viz http://vlada-cr.blogspot.com/ Spáchané zločiny soudců a státních zástupců je však zakázáno vyšetřovat všemi stupni mafiánské exekutivy a justice. To vše za situace více než 15 žádostí o policejní ochranu od roku 2009.
·         Ministři spravedlnosti stejně jako státní zástupci včetně NSZ a také předseda Nejvyššího a tak předseda Ústavního soudu ČR opakovaně odmítají na zločinecky jednající soudce (viz č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16) podat návrh na kárné/trestní řízení, ve kterých k ochraně pachatelů veřejné moci soudci vědomě lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby předběžné otázky s důkazy o porušování práva EU z důvodů nevymahatelnosti předpisu nepředali Soudnímu dvoru k projednání a pachatelé byli postavení před soud, stručně viz žaloba na Ministerstvo zdravotnictví ČR podaná zástupcem žalobce dne 18. 7. 2016 uvedená na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/ (bod 1), podrobněji pak v textech výše označených ústavních stížností na http://constitutional-court.blogspot.com/
·         Že jde o celoevropský justičně exekutivní kartel s Evropským soudem pro lidská práva a Evropskou komisí, kdy obě instituce stejně jako ČR odmítají řešit brutální porušení práva OSN, Evropy a EU v letech 2012 - 2016 (naposledy dne 27. 9. 2016) doložme vyjádřením Soudního dvora ze dne 14. 10. 2015 na http://court-european.blogspot.com/, ze kterého vyplývá, že pokud je ČR, EK a ESLP právo EU zapřeno a v rozporu s čl. 267 Smlouvy o fungování EU Nejvyšší soud odmítá položit předběžné otázky Soudnímu dvoru, je bohužel právo EU nevymahatelné. 

Specificky správním orgánem – viz spis
·         Správní orgán se jakkoliv nevyjádřil k netrestnosti skutku dle § 2 přestupkového zákona a doporučení k léčbě konopím od ošetřujícího lékaře. Takové jednání je zcela běžné v trestních řízeních, kdy se justice a žaloba odmítá jakkoliv vyjadřovat k netrestnosti výzkumu a léčby konopím dle unijní a české judikatury a netrestnosti dle §§ 28 a 31 odst. 1 t.z.
·         Správní orgán se jakkoliv nevyjádřil k vadnosti ustanovení limitu THC 2 ng/ml, aniž by sám zadal prověřit, jaký obsah kanabinoidu THC má v krvi osoba, které lékař dle vyhlášky č. 236/2015 Sb. doporučil užívat konopná léčiva Sativex nebo  Bedrocan, kde se v limitu pohybují denní dávky od cca 30 mg THC po 1000 mg THC denní dávky.
·         Správní orgán trval na limitu i přesto, že měl doloženu odbornou oponenturu včetně doložení, že Světová antidopingová komise zvýšila limit THC v krvi z 15 ng/ml na 150 ng/ml.
·         Pokud by žalobce užíval cokoliv jiného než konopí, bylo by léčivo včetně jednoznačného vztahu k řízení jasně deklarováno a odborně podepřeno. V tomto i v mnohém dalším je žalobce dlouhodobě diskriminován, neboť říci před státními zaměstnanci konopí znamená zatmění mozku a červený hadr na býka, namísto racionálního úsudku nastupují bludy, lži, demagogie, fauly a čirá propaganda. 3.   Odůvodnění odkladného účinku žaloby dle ust. § 73 s. ř. s
Pokud by nebyl žalobcem podán návrh na odkladný účinek  žaloby, žalobci by hrozilo deliktní jednání z maření přestupkového rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrzeného odvolacím orgánem z důvodu údajně pozdně podaného odvolání žalobcem a nadešel by výkon exekuce za neuhrazenou pokutu a náklady řízení. Tomu chce žalobce předejít a navrhuje, aby odvolací správní orgán meritorně rozhodl v řízení dle § 62 s. ř. s., neboť má na odvolací řízení ještě více než 6 měsíců, než by propadla roční lhůta pro přestupkové řízení.  


4.   Vady správního řízení

·         Žalobce se domnívá, že žalovaný takto účelově rozhodl proto, že nevěděl, jak rozhodnout, neboť žalobce v dodatku odvolání doložil důkazy, že Vláda ČR uvedla, že odborné studie k stanovení limitu THC 2 ng/ml má gestor předpisu. Ministerstvo dopravy uvedlo, že studie má k dispozici ministerstvo zdravotnictví, které se předpisu podílelo, což ministerstvo zdravotnictví zcela rezolutně popřelo a v důvodové zprávě k předmětnému nařízení se dočteme, že limit byl stanoven víceméně proto, že nižší limit je neměřitelný a party jakýchsi českých a německých znalců (obligatorně naprostí amatéři hodnotící věc, které vůbec nerozumí) se shodly, že při limitu 2ng/ml je psychika ovlivněna. Žádné důkazy, studie, fakta, prostě máme razítka, tak rozhodujeme jako za bolševika.
·         Souhrně řečeno, žalovaný (ani správní orgán prvního stupně) se nevypořádal s prokázáním materiálního aspektu údajného přestupku. Oba správní orgány pouze dovozovali existenci materiálního aspektu na základě zjištění THC. Z tvrzení, že zjištěný obsah THC bezpochyby doložil spáchání přestupku (ač žalobce s tvrzením nesouhlasil a dokládal důkazy), nelze implikovat, že je materiální znak naplněn vždy. Naplnění materiálního znaku musí být nade vší pochybnost prokázáno (např. právě psychologickým vyšetřením) a nikoli dovozováno z paušalizujícího tvrzení o limitu THC v rámci podzákonného předpisu (viz porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod a udělení trestu toliko na základě zákona). V důsledku uvedeného došlo rovněž k porušení čl.4 LZPS ve všech 4 odstavcích, neboť  předpis je zneužít k jiným účelům, než pro jaké byl stanoven (ochrana občanů a dalších živých tvorů a stejně tak majetků v dopravním provozu).
·         Žalovaný tak jednal v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.
·         Žalovaný rozhodoval na základě toho, že se domníval, že Vláda ČR zohlednila odborná stanoviska, což má velmi daleko k nestrannosti, presumpci neviny i zásadě in dubio pro reo.  Viz rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, č. j. 7 As 83/2010 – 63:  „V řízení o přestupku se proto nelze spokojit s tím, že skutečnost, že obviněný se dopustil přestupku se jeví být pravděpodobnou, či dokonce nejpravděpodobnější, verzí skutkového děje. Existuje-li pochybnost, tj. ne zcela nepravděpodobná možnost, že se skutkový děj odehrál jinak než tak, že naplňuje všechny znaky skutkové podstaty přestupku, nepřipadá shledání viny spácháním přestupku v úvahu (in dubio pro reo)“ Důkazní břemeno k prokázání, že deliktního jednání se dopustil obviněný z přestupku, přirozeně nese správní orgán.“


VI.
Důkazní návrhy
K provedení důkazů k prokázání tvrzení žalobce je navrženo:
1.    Spis správního orgánu
2.    Důkazy žaloby včetně internetových odkazů
3.    Výše označená judikatura a argumentace
4.    Eventuálně posudek a řádné psychologické vyšetření dopravní způsobilosti při užití kanabinoidů u žalovanéhoVII.
Závěrečný návrh výroku rozsudku
Pokud nebude správní orgán jednat dle § 62 s. ř. s. a nezhostí se sám řádného meritorního rozhodnutí, žalobce navrhuje, aby soud vydal tento rozsudek:
1.   Správnímu orgánu se ukládá za povinnost ve věci meritorně rozhodnout.
2.   Vykonatelnost výroku rozhodnutí ve věci spáchání přestupku žalobcem se s ohledem na § 73 s.ř.s. odkládá do doby pravomocného rozsudku soudu.
3.   Výroky napadeného rozhodnutí, tak jak jsou uvedeny v této žalobě a rozhodnutí se ruší v celém rozsahu, neboť nebylo prokázáno, že čin, že kterého je žalobce viněn, je porušením uvedených předpisů.
4.   Soud řízení dle § 48 odst. 1 písm. b) s.ř.s. přerušuje z důvodu podání předběžných otázek dle čl. 267 Smlouvy o fungování EU Soudnímu dvoru prostřednictvím NSS z důvodů vyjasnění porušení práva EU
5.   Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve lhůtě 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku tak, jak budou vyčísleny žalobcem a potvrzeny soudem. Žalobce Dušan Dvořák zmocňuje tímto k zastoupení pro řízení o předmětné žalobě nevládní organizaci Cannabis is The Cure,z.s. v zastoupení Hany Langové a ta toto zmocnění přijímá a k přijetí zmocnění v předmětné věci je oprávněna, což je doloženo níže uvedenými podpisy.

…………………………………….                  ………………………………………………
Dušan Dvořák                                            Hana Langová


Příloha:


Předběžné otázky Soudnímu dvoru

1. Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství o prekurzorech, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a navíc konopí není prekurzor?
2. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
3. Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?  
4. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
5. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
6. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?
7. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
8. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
          9. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?   
          10. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?
          11. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
12. Je v souladu s právem EU, když řidiči užívající v EU uznaný lék z konopí Sativex povolující řízení automobilu, jsou členskou zemí diskriminováni na základě předpisu stanovujícího limit obsahu THC v krvi, který zcela ignoruje důkazy z dopravních studií a vylučuje řidiče užívající konopné léčivo z dopravního provozu?